М. Київ 200 року

Додаток №2

До Правил Фонду фінансування будівництва

по об`єкту будівництва житлового будинку,

місце розташування якого м.Київ, на розі

вулиць Димитрова та Анрі Барбюса

ДОГОВІР № ___

про участь у Фонді Фінансування будівництва

м. Київ___________ 200 року

________________________________________, який мешкає за адресою : _________________________, паспорт серія ___ № _____________, виданий “___” ________ ______ року. _____________________________________, надалі у тексті цього Договору називатиметься “Довіритель”, з однієї сторони, та

Акціонерний комерційний банк «Київ», надалі у тексті цього Договору називатиметься “Управитель”, в особі _______________________________________________(посада уповноваженої особи), що діє на підставі__________________, з другої сторони, які далі у тексті цього Договору разом називатимуться “Сторони”, уклали цей Договір про наступне :

Предмет договору

За цим Договором Довіритель повністю визнає Правила Фонду фінансування будівництва, затверджені рішенням Правління АКБ “Київ” (Протокол № ___ від ___________ 200 року), далі – Правила ФФБ, надає свою згоду на участь у ФФБ та зобов’язується виконувати Правила ФФБ.

Довіритель на умовах цього Договору бере на себе зобов’язання передати грошові кошти до ФФБ в довірче управління Управителю. Управитель приймає кошти до ФФБ в довірче управління з подальшим використанням їх відповідно до Правил ФФБ. За умови виконання умов цього Договору Довіритель набуває права вимоги на об’єкт інвестування, визначений п.1.5 Договору.

Довіритель визнає та згоден, що Управитель, відповідно до умов Правил ФФБ, здійснює довірче управління ФФБ, діє від свого імені та в інтересах Довірителя.

Управителем створено Фонд фінансування будівництва виду А.

Об’єктом інвестування за цим Договором є :

Місто

Київ

Адреса, № будинку

№ квартири

Секція (під’їзд)

Поверх

Кількість кімнат

Загальна площа, м2

Вказаний об’єкт інвестування Управитель закріплює за Довірителем на умовах Правил ФФБ.

Плановий термін введення в експлуатацію об’єкту – ___________ 200 року.

Після введення об’єкта будівництва в експлуатацію, за умовами виконання всіх умов Правил ФФБ для отримання у власність об’єкта інвестування, Довіритель набуває для Замовника (Генерального інвестора) статусу Інвестора. Управитель вносить Довірителя у список таких Інвесторів та передає Замовника (Генерального інвестора для подальшого оформлення об’єкта інвестування у власність Довірителю (Інвестору).

Права і обов’язки сторін

Права і обов’язки Управителя

2.1.1. Управитель зобов’язаний :

використати кошти Довірителя, отримані за цим Договором, за цільовим призначенням;

прийняти від Довірителя грошові кошти до ФФБ у довірче управління та в інтересах спільного інвестора ФФБ використати ці кошти відповідно до правил ФФБ;

закріпити за Довірителем конкретний об’єкт інвестування на умовах Правил ФФБ;

видати Довірителю Свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва (далі-Свідоцтво) після кожного зарахування коштів Довірителя;

після введення об’єкта будівництва в експлуатацію, за умови внесення Довірителем до ФФБ коштів в обсязі, що відповідає загальній кількості вимірних одиниць в конкретному об’єкті інвестування, та проведення остаточних розрахунків за даними БТІ, надати Довірителю відповідну Довідку про повну сплату вартості об`єкту інвестування;

за умови виконання Довірителем всіх Правил ФФБ для отримання у власність відповідного об’єкта інвестування внести його в перелік Інвесторів, який Управитель після введення об’єкта будівництва в експлуатацію надає Інвестору-генпідряднику, для подальшої передачі відповідного об’єкта інвестування у власність Інвестору;

здійснювати управління майном (грошовими коштами) особисто. Управитель не має права доручити здійснення управління майном іншим особам;

повністю або частково повернути Довірителю, за його письмовою вимогою, кошти в сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць об’єкта інвестування по ціні на день подачі Довірителем такої вимоги, протягом 30 банківських днів;

на вимогу Довірителя надавати йому інформацію про хід виконання умов цього Договору.

Управитель має право:

вимагати від Довірителя надання та заповнення всіх необхідних документів;

відкріпити від Довірителя об’єкт інвестування, на умовах правил ФФБ;

Якщо Довіритель не має коштів для сплати винагороди, вказаної в п. 2.2.1. пп. 7(в), Управитель має право повернути належну суму, яка визначена в п. 2.2.2. пп. 2(а), за вирахуванням відповідної суми винагороди;

без довіреності представляти інтереси Довірителя перед третіми особами та здійснювати інші дії щодо захисту його інтересів відповідно до законодавства та правил ФФБ.

Права та обов’язки Довірителя

2.2.1. Довіритель зобов’язаний:

виконувати Правила ФФБ;

надати Управителю необхідні документи щодо ідентифікації особи, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та інші на вимогу;

повідомляти Управителя про зміну паспортних даних та інших суттєвих відомостей;

вносити кошти до ФФБ на умовах цього Договору;

після введення об’єкта будівництва в експлуатацію здійснити остаточні розрахунки з Управителем за даними БТІ на умовах Правил ФФБ;

у випадку, якщо Управитель на умовах Правил ФФБ відкріпив від Довірителя закріплений за ним об’єкт інвестування, до запланованої дати введення об’єкта будівництва в експлуатацію змінити об’єкт інвестування або повністю відмовитися від участі у ФФБ та отримати кошти з ФФБ;

сплатити Управителю винагороду:

а) за оформлення зміни об’єкта інвестування — у розмірі 1 (одного) відсотка від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць в об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці об’єкта інвестування на день подачі відповідної заяви;

б) за оформлення переуступки права вимоги Довірителя на користь третіх осіб – у розмірі 1 (одного) відсотка від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць в об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці об’єкта інвестування на день подачі відповідної заяви;

в) за повернення Довірителю коштів – 30 (тридцяти) відсотків від суми коштів, які повертаються Довірителю.

За видачу дублікатів втраченого договору та/або свідоцтва про участь у ФФББ, довідку про повну сплату вартості об`єкта інвестування-згідно діючих тарифів банку.

Вказану винагороду Довіритель вносить на вказаний Управителем рахунок до моменту фактичного вчинення вищенаведених операцій (в готівковій або безготівковій формі).

Довіритель має право:

вибрати та закріпити за собою конкретний об’єкт інвестування згідно з переліком об’єктів інвестування, що є у наявності;

до запланованої дати введення об’єкта будівництва в експлуатацію:

а) Довіритель має право відмовитись від участі у ФФБ шляхом розірвання Договору про участь у ФФБ та отримати кошти в сумі, що відповідає вартості закріплених за ним вимірних одиниць об’єкта інвестування за ціною на день подання заяви про відмову від участі у ФФБ, але не менше суми коштів, внесених Довірителем до ФФБ.

б) Довіритель за письмовою згодою Управителя має право переуступити право вимоги та свої зобов’язання за цим Договором на користь третьої особи;

в) змінити об’єкт інвестування згідно з переліком об’єктів інвестування, які є у наявності;

г) у разі необхідності частково отримувати кошти з ФФБ у сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць об’єкта інвестування за ціною на день подання заяви про отримання коштів з ФФБ, за умови, що після проведення операції залишок закріплений за Довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування буде становити не менше 30% загальної площі об’єкта інвестування.

Порядок та умови розрахунків

Довіритель вносить кошти до ФФБ в національній валюті України у готівковій чи безготівковій формі у відповідності з погодженим Сторонами графіком а саме :

з/п

Дата, не пізніше якої Довіритель зобов’язаний сплатити кошти на користь Управителя

Кількість кв. м. загальної площі об’єкту інвестування, що має бути оплачена Довірителем

1

2

Довіритель вносить кошти до ФФБ у наступному порядку: 30 % від вартості об’єкта інвестування протягом 10 (десяти) днів з моменту укладення цього Договору, решту 70 % за 30 (тридцять) днів до запланованого введення об’єкта будівництва в експлуатацію. Кошти вносяться на рахунок № 2601_____________ в АКБ “Київ”, МФО 322498, код 14371869.

Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта інвестування визначається з урахуванням поточної вимірної одиниці об’єкта будівництва та коефіцієнту поверху і комфортності конкретного об’єкта інвестування та на момент укладання цього Договору становить _______,__ (________ тисячі _______ грн., ___ коп.) гривень, що включає в себе податок на додану вартість, за один квадратний метр загальної площі об’єкту інвестування. На підставі цих даних Управитель розраховує вартість зобов’язань Довірителя щодо внесення коштів до ФФБ.

Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта будівництва не може бути встановлена нижче, ніж попередня ціна для цього об’єкта будівництва.

У разі підвищення поточної ціни вимірної одиниці об’єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов’язань щодо внесення до ФФБ додаткових коштів за закріплені за ним вимірні одиниці об’єкта інвестування.

Послідуюча оплата залишку вимірних одиниць Об’єкта інвестування здійснюються за ціною, встановленою на момент чергового внеску.

Довіритель фінансує об’єкт інвестування шляхом внесення грошових коштів через вкладну касу АКБ “Київ” або шляхом безготівкового перерахування на рахунок Управителя № 2601_____________ в АКБ “Київ” м. Київ, МФО 322498 з призначенням платежу : “Прийняття коштів в ФФБ згідно з Договором № ___ від ___ 200 року, від Ф.І.О. на буд-во об’єкту за адресою: м. _______, вул. _________, кв. № ___, в т.ч. ПДВ – (сума ПДВ) “.

Строк дії договору

Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за ним відповідно до Правил ФФБ або до моменту розірвання цього Договору за ініціативою Довірителя.

Інші умови

За порушення Довірителем п. 3.1. даного Договору (без надання пояснення причини та документального підтвердження) Управитель має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір та за вирахуванням суми винагороди 10 (десять) відсотків від загальної суми кошів, що підлягає поверненню, повернути належну суму Довірителю

Відповідальність щодо строків спорудження і якості об’єкта будівництва та передачі у власність Довірителю об’єкта інвестування несе Забудовник згідно Правил ФФБ.

За невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

Внесення змін та доповнень до Договору можливе лише в письмовій формі за погодження сторін.

Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

Адреси та реквізити сторін

Управитель ФФБ

Довіритель

АКБ “Київ”

м. Київ — 01030,

вул. Б.Хмельницького, б.16-22

МФО 322498, код 14371869

____________________________

паспорт : __ № ____________

виданий : ___________________

від “___” _____________ ___ року

Ідентифікаційний код : ______________

Зареєстрований : ___________________

тел. ____________ ____________

____________________ ________________

СВІДОЦТВО

про участь у Фонді Фінансування будівництва виду “А”багатоповерхового житлового будинку, що знаходиться за адресою :м. Київ, житловий масив Позняки,4-й мікрорайон ділянка85

Дата видачі свідоцтва

___ ___________ 200 року

Довіритель

______________________________

Договір про участь у ФФБ

№ ___ від “___” _____________ 200 р.

Паспорт

серія ___, № ___________________

виданий ______________________

Адреса проживання

______________________________

Ідентифікаційний номер

______________________________

Сума внесених коштів

_____________ (__________________________ грн. ___ коп.)

Об’єкт інвестування

квартира

місцезнаходження

м. ________, вулиця ________________

Секція (під’їзд)

номер об’єкта інвестування

поверх

кількість кімнат

загальна площа, м2

Запланована дата введення об`єкта будівництва в експлуатацію — _____________________200 року

Кількість закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об’єкта інвестування – _____ кв. м

Замовник зобов’язаний своєчасно, відповідно до Технічної характеристики та в терміни, встановлені Договором про організацію спорудження об’єкта будівництва від _________ 200 року, незалежно від обсягу фінансування та споживчого попиту на Об’єкти інвестування, здійснити спорудження Об’єкта будівництва та, за умов здійснення Довірителем повного розрахунку, передати у власність останнім Об’єкти інвестування; (витяг з Розділу 3 Договору між Управителем та Забудовником ФФБ).

№ п/п

Дата внесення коштів

Кількість кв. м загальної площі, що має про інвестувати Довіритель

Відсоток від загальної кількості одиниць інвестування в об’єкті

1

ХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХ

2

ХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХ

Управитель ФФБ

Довіритель

АКБ “Київ”

м. Київ — 01030,

вул. Б.Хмельницького, б.16-22

МФО 322498, код 14371869

рах. № 26011000195973

______________________________________

паспорт : ___ № ___________

виданий : _____________________________

від “___” _________ ____ р.

Ідентифікаційний код : __________________

Зареєстрований : _______________________

тел. _________ / ____________

____________________ _________________

Предыдущий:

Следующий: