Навчальна дисципліна Державне та регіональне управління Екзамен

Навчальна дисципліна: Державне та регіональне управління

Екзаменаційні питання

Сутність феномену управління.

Влада і управління. Державна влада.

Об’єкти та суб’єкти управління. Види соціального управління.

Поняття та сутність державного управління. Особливості державного управління.

Суб’єкти та об’єкти державного управління.

Становлення науки державного управління.

Співвідношення та взаємозв’язок виконавчої влади і державного управління.

Ознаки та принципи виконавчої влади.

Особливості організації та функціонування системи органів виконавчої влади України.

Апарат державного управління.

Поняття принципу державного управління.

Систематизація принципів державного управління.

Види принципів державного управління.

Поняття та сутність функцій державного управління.

Класифікація функцій управління.

Види функцій державного управління.

Поняття методу державного управління. Класифікація методів управління.

Адміністративні методи державного управління.

Економічні методи.

Правові методи управління.

Теорія державного та регіонального управління як наука, її предмет, завдання.

Передумови виникнення та етапи розвитку науки управління.

Місце і роль державного управління в системі суспільних і соціальних наук.

Характеристика основних зарубіжних теорій і шкіл управління.

Характерні особливості адміністративної або класичної школи управління.

Зміст теорії «ідеальної бюрократії» та її роль в удосконаленні практики управління.

Сутність «школи людських відносин» та її значення для розвитку теорії менеджменту.

Система та системний підхід у науці теорії державного та регіонального управління.

У чому полягає суть управління?

Теоретичні онови наукової категорії «система» та «системний підхід».

Стихійні і свідомі фактори в управлінні суспільством.

Поняття про рівні управління.

Суть, структура та особливості суб’єкта державного управління.

Держава — головний суб’єкт управління.

Безробіття, як соціально-економічна категорія.

Соціальні проблеми безробіття.

Види безробіття.

Державне регулювання безробіття.

Задачі служби зайнятості.

Державний апарат як складова виконавчої влади.

Керівник як суб’єкт управління. Вимоги до особистості керівника.

Управлінські кадри, суть і класифікація.

Поняття норми управління.

Суть, структура та особливості об’єкта соціального управління.

Соціальні процеси як об’єкт соціального управління, їх суть і типологія.

Організаційна структура державного управління.

Механізм взаємозв’язку і взаємозалежності суб’єкта та об’єкта управління.

Управлінські відносини, їх суть, зміст, структура та характер.

Види і рівні управлінських відносин, їх характеристика.

Місце та роль управлінських відносин у системі суспільних.

Дайте характеристику основним функціям управління.

Поняття про методи управління, їх сутність, зміст і види.

Характеристика і зміст одноосібних і колективних методів управління.

Визначення сутності адміністративних або організаційно-нормативних методів управління.

Сутність і характеристика економічних методів управління.

Зміст соціально-психологічних методів управління.

Сформулюйте основні положення науки управління за Ф. Тейлором.

Властивості і види процесів соціального управління.

Організація процесу управління.

Поняття соціальної технології, форми і види технологій.

Поняття техніки управління.

Соціальне прогнозування, його суть і зміст.

Охарактеризуйте загальні функції управління.

Соціальна мотивація, її суть, види і роль у ефективності спільної діяльності.

Соціальне проектування, його поняття, види, етапи.

Соціальне планування. Суть і типологія.

Соціальний контроль, його поняття, рівні, види та етапи.

Поняття соціальної комунікації та її роль в управлінні суспільством.

Сутність організаційної культури і характеристика її основних компонентів.

Зміст механізму формування організаційної культури.

Основні засоби управління організаційною культурою.

Виникнення і розвиток поглядів на управління.

Основні професійні якості лідера управлінського типу.

Сутність поняття «керівництво» та його основні види.

Зміст терміну «лідерство» та його основні типи.

Поняття стилю керівництва, його види та їх характеристика.

3міст основних концепцій лідерства.

Поняття мистецтва спілкування.

Соціальне планування та регулювання.

Основні підходи оцінки показників діяльності підлеглих.

Предыдущий:

Следующий: