Октябрь, ноябрь-декабрь 1907 Р

Зяіст четвертого тома.

ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 1907 Р.

Перша книжка—октябрь.

ЧАСТИНА I.

Од редакціи I—Ш

I.I. Стеціенко. Історія украінськоі драми. Розділ V. (далі)1—19 11. Владиміръ Даниловъ. Къ характеристик И. Г. Кул-

жинскаго и его литературной дѣятельности. .20—43

III.Л. Старицьна-Черняхівська. Двадцать пьять років укра-

інського театра. (Спогади та думки)44—95

IV.Овящ. В. Радецкій. Кіевская духовная сеішнарія въ

первой половинѣ XIX ст. (Воспоминанія). . .96—115

V.Д. Дорошенко. Іван Тобілевич (Карненко-Карий). . .116—128

VI.Бібліографія: а). Украінці на Кубані. Написав Н. Ка-

нельгородсысій. С. Петлюра; б) Труды полтавской ученой архивной комиссіи. Выпускъ четвертый. Полтава. 1907. Д. Д129—134

VII. По журналах135—144

ЧАСТИНА II.

С. Петлюра. Я життя АвстрійськоТ Украіни 1—16

Друга і третя книжка—ноябрь-декабрь.

ЧАСТИНА. I.

Од редакцй III—IV

I.М. Порш. Статистика землеволодіння в 1905 р. і мо-

білізація земельно!’ власности на Украіні від

1877 р. по 1905 р145—180

II.Свящ. В. Радецкій. Кіевская духовная семияарія въ

первой половинѣ XIX ст. (Воепоминанія). (Кінець) 181—221 Ш. До історіі „ТарасовоТ книгарні“ (Рахуба Киянам кни- гаря Щербака про книгарню й запросини для

далыпоі послуги) 222—224

IV. Владиміръ Даниловъ. Матеріалы для біографіи Н. И.

Костомарова.’ 225 — 274

V.И. Фр. Павловсиій. Иаъ прошлаю Полтавщины, а) Комитета о земокихъ повинностяхъ; б) Взносы приказовъ общественная) призрѣнія на полтав- сііій института благородныхъ дѣвидъ …. 275—278

VI.Л. М. Як царь Олександер ослобонив кріпаків

(3 народніх уст)279

ѴП. Старицька-Черняхівська. Двадцать пьять років украін-

ського театра. (Спогади та думки) (Кінець). . . 280—316 VIII. Викторъ Барвинскій. Очерки и.п исторіи обществе и- наго быта старой- Малоросст. I. Выборы сотника въ м. Носовкѣ; П. Изъ исторіи одной ревизги въ сотнѣ Новгородской; Ш. Сущность полковничьей власти 347—368

IX,I. Стешенко. Історія украінськоі драми. Розділ V.

(Ккінець) 669- 435

X.Бібліографія: а) Украінсысо-руський Архив. Матеріали

й замітки до історіі національного відродження Галицькоі Руси в 1830 та 1840 р. р. Д. Дко; б) Календарь «Нросвіти» на рік 1908. Рік дру- гий. С. Петлюра; в) Нѣкоторыя данныя Подольской губерніи на земляхъ частновладѣль- ческихъ и въ сельско-хозяйственно-промыгален- ныхъ предпріятіяхъ, собранный Подольскимъ

ѵп

обществомъ седьскаго хозяйства и сельскохозяйственной промышленности. М. Порш . .436—446

XI.По журналах447—456

ХП. Нові книжки457—461

ЧАСТИНА П.

I. Д. Дорошенко. Культурно-просвітна діяльність укра-

інського громадянства за останні два роки. .17—34

П. С. Петлюра. До юбілея М. К. Заньковецькоі . . .34—63

Ш. С. Петлюра. 3 украінського життя6484

IV.Збір грошей на постановку намьятника Т. Шевченку85

Предыдущий:

Следующий: