Перелік запитань до екзаменаційних білетів з нормативної дисципл

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ

з нормативної дисципліни “Основи охорони праці”

1. Теоретичні запитання

До теми 1. Вступ. Загальні питання охорони праці. Правові та організаційні основи охорони праці

Сучасний стан ОП в Україні та за кордоном.

Суб’єкти і об’єкти ОП.

Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників.

Конституційні засади ОП в Україні.

Характеристика Закону України “Про охорону праці”.

Основні принципи державної політики в Україні щодо ОП.

Гарантії прав працівників на ОП.

Відповідальність за порушення законодавства про ОП.

Нормативно-правові акти і стандарти з ОП.

До теми 2. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

Система державного управління ОП в Україні.

Державний контроль за ОП.

Громадський контроль за ОП.

До теми 3. Організація охорони праці на підприємстві

Система управління ОП на підприємстві.

Комісія з питань ОП на підприємстві.

Атестація робочих місць за умовами праці.

До теми 4. Навчання з питань охорони праці

Навчання з ОП.

Інструктажі з ОП на підприємстві.

До теми 5. Профілактика травматизму та професійних захворювань

Характеристика нещасних випадків на підприємстві.

Мета та завдання профілактики нещасних випадків, професійних захворювань і отруєнь на виробництві.

Основні заходи по запобіганню травм і професійних захворювань.

До теми 6. Основи фізіології та гігієни праці

Основи фізіології праці. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці.

Робоча зона та повітря робочої зони.

Характеристика мікроклімату робочої зони.

Методи нормалізації параметрів мікроклімату.

Склад і джерела забруднення повітря робочої зони.

Методи попередження забруднення повітря робочої зони.

Організація повітрообміну у виробничих приміщеннях.

Природна вентиляція виробничих приміщень.

Штучна вентиляція виробничих приміщень.

Кондиціонування у виробничих приміщеннях.

Класифікація виробничого освітлення.

Вимоги і нормування виробничого освітлення.

Експлуатація систем виробничого освітлення.

Виробнича вентиляція: джерела, класифікація, характеристики.

Гігієнічне нормування параметрів вібрацій.

Методи колективного та індивідуального захисту від вібрації.

Характеристика параметрів звукового поля.

Класифікація шумів за походженням, характером, спектром та часовими характеристиками.

Нормування параметрів виробничого шуму.

Методи колективного та індивідуального захисту від виробничого шуму.

Джерела і параметри інфразвукових коливань.

Нормування, контроль рівнів і основні методи захисту від інфразвуку.

Джерела і параметри ультразвукових коливань.

Нормування, контроль рівнів і основні методи захисту від ультразвуку.

Джерела і характеристика постійних і промислової частоти електромагнітних полів.

Характеристика методів захисту від постійних і промислової частоти електромагнітних полів.

Джерела і характеристика електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону.

Принципи нормування параметрів електромагнітних полів і випромінювань.

Характеристика методів захисту від електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону.

Виробничі джерела іонізуючого випромінювання, класифікація і особливості їх використання.

Принципи нормування параметрів іонізуючого випромінювання у виробничих приміщеннях і зонах.

Методи та засоби захисту від іонізуючих випромінювань.

Випромінювання оптичного діапазону: класифікація та джерела, їх особливості.

Засоби та заходи захисту від інфрачервоних та ультрафіолетових випромінювань.

Лазерне випромінювання: особливості, класифікація лазерів, методи захисту.

Загальні вимоги до розміщення і оснащення виробничих приміщень і робочих місць з лазерними установками.

До теми 7. Основи виробничої безпеки

Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання і процесів.

Загальні положення безпеки під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки.

Безпека під час навантажувально-розвантажувальних робіт.

Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми і удари. Особливості електротравм.

Чинники, що впливають на небезпеку ураження людини електричним струмом.

Умови ураження людини електричним струмом. Навести приклади.

Аналіз небезпеки ураження людини електричним струмом у випадку прямого дотику у мережах постійного струму.

Аналіз небезпеки ураження людини електричним струмом у однофазних мережах змінного стуму.

Аналіз небезпеки ураження людини електричним струмом у випадку прямого дотику у трифазних мережах.

Аналіз небезпеки ураження людини електричним струмом у випадку включення під напругу непрямого дотику і крокову напругу.

Класифікація приміщень за ступенем ураження людини електричним струмом згідно ПУЕ.

Загальна характеристика методів безпечної експлуатації електроустановок: електрозахисні заходи і засоби.

Надання першої допомоги у випадку ураження людини електричним струмом.

До теми 8. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах

Умови виникнення і протікання процесу горіння.

Характеристика видів горіння.

Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин.

Класифікація приміщень і будівель з вибухопожежної небезпеки.

Класи пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон.

Характеристика системи запобігання пожежам на підприємстві.

Характеристика системи протипожежних засобів на підприємстві.

Характеристика системи організаційно-технічних протипожежних заходів на підприємстві.

Характеристика системи оповіщення та автоматичних систем пожежогасіння.

Характеристика ручних засобів пожежогасіння.

Організація пожежної охорони на підприємстві.

2. Практичні запитання

Порівнюючи розраховані Вами коефіцієнти частоти нещасних випадків за минулий рік для двох підприємств одного профілю, визначне, на якому з них стан охорони праці кращий. Вихідні дані для розрахунків: середньоспискова чисельність працівників – Р1 =1000, Р2 =500; кількість нещасних випадків – n1 =40, n2 =30.

Порівнюючи розраховані Вами коефіцієнти виробничих втрат за минулий рік для двох підприємств одного профілю, визначне, на якому з них стан охорони праці кращий. Вихідні дані для розрахунків: середньоспискова чисельність працівників – Р1 =400, Р2 =800; загальна кількість днів непрацездатності – D1 =80, D2 =72.

Розрахуйте всі показники виробничого травматизму за минулий рік. Вихідні дані для розрахунків: середньоспискова чисельність працівників – 1000; загальна кількість нещасних випадків – 50; загальна кількість днів непрацездатності – 100; кількість нещасних випадків, що призвели до смерті і каліцтва – 5.

Встановити, чи відповідає якість повітря виробничого приміщення встановленим нормам, якщо у повітря виділяються три шкідливих речовини односпрямованої дії на людину. Вихідні дані: фактичні концентрації забруднювальних речовин, відповідно – Сф1 =10, Сф2 =4,5, Сф3 =10 мг/м3; гранично допустимі концентрації – ГДК1 =20, ГДК2 =15, ГДК3 =40 мг/м3. Якщо якість повітря не відповідає встановленим нормам, викладіть пропозиції щодо нормалізації якості повітря.

Встановіть, чи відповідає якість повітря виробничого приміщення встановленим нормам, якщо у повітря виділяються три шкідливі речовини: дві речовини односпрямованої дії (1 і 2) і одна, що має іншу спрямовану дію (3). Вихідні дані: фактичні концентрації забруднювальних речовин, відповідно – Сф1 =10, Сф2 =8,4, Сф3 =21 мг/м3; гранично допустимі концентрації – ГДК1 =25, ГДК2 =12, ГДК3 =30 мг/м3. Якщо якість повітря не відповідає встановленим нормам, викладіть пропозиції щодо нормалізації якості повітря.

Встановіть, чи відповідає якість повітря виробничого приміщення встановленим нормам, якщо у повітря виділяються три шкідливі речовини різноспрямованої дії на людину. Вихідні дані: фактичні концентрації забруднювальних речовин, відповідно – Сф1 =6, Сф2 =6, Сф3 =4 мг/м3; гранично допустимі концентрації – ГДК1 =12, ГДК2 =10, ГДК3 =8 мг/м3. Якщо якість повітря не відповідає встановленим нормам, викладіть пропозиції щодо нормалізації якості повітря.

Визначте середнє значення коефіцієнта природного освітлення у робочому приміщенні за даними фактичних значень КПО, визначених у п’яти точках. Вихідні дані: КПО1 =2,2, КПО2 =2,5, КПО3 =2,6, КПО4 =2,8, КПО5 =2,0 %.

Визначте рівень звукового тиску, якщо значення діючого звукового тиску складає 0,2 Па.

Визначте величину звукоізоляції конструкції за наступних умов: інтенсивність звукової хвилі, яка падає на конструкцію, сягає 100 дБ, а інтенсивність звукової хвилі, яка пройшла через конструкцію – 10 дБ.

Визначте рівень віброшвидкості, якщо середньоквадратичне значення віброшвидкості сягає 0,05 мм/с.

Визначте рівень віброприскорення, якщо середнє квадратичне значення віброприскорення сягає 3 мм/с2.

Визначте радіус ближньої зони ізотропного випромінювання, якщо частота випромінювання складає 300 кГц.

Визначте, скільки часу на протязі робочої зміни працівник без засобів захисту може перебувати в електричному полі промислової частоти з напруженістю 10 кВ/м.

Визначте сумарні напруженості електричної і магнітної складових електромагнітного поля радіочастотного діапазону, що створюється трьома джерелами і гранично допустима напруженість для яких складає, відповідно, 500 В/м в 500 А/м. Оцініть можливість працювати у таких умовах на протязі робочої зміни без засобів захисту. Вихідні дані: Е1 =250, Е2 =150, Е3 =350 В/м; Н1 =20, Н2 =30, Н3 =40 А/м.

Визначте допустимий час перебування працівника в електромагнітному полі з діапазоном частот 30…300 МГц, якщо гранично допустиме електромагнітне навантаження ЕНЕгд=800 (В·м)2/год, а фактична напруженість електромагнітного поля Е=8 В/м.

Визначте силу струму, що протікає через тіло людини під час однофазного прямого дотику у мережі напругою 380/220 В з глухозаземленою нейтраллю трансформатора, якщо опір кола людини складає 2 кОм, а опір функціонального заземлення 4 Ом; оцініть викликану цим струмом дію, порівнюючи її з силами порогових значень струмів; нарисуйте схему включення людини в електричне коло і вкажіть шлях протікання уражуючого струму.

Визначте силу струму, що протікає через тіло людини під час двофазного прямого дотику у мережі напругою 380/220 В з глухозаземленою нейтраллю трансформатора, якщо опір кола людини складає 1,9 кОм; оцініть викликану цим струмом дію, порівнюючи її з силами порогових значень струмів; нарисуйте схему включення людини в електричне коло і вкажіть шлях протікання уражуючого струму.

Організація СУОП на підприємстві.

Проведення вступного інструктажу з ОП на підприємстві.

Проведення інструктажів з ОП на робочому місці.

Обов’язки керівника робіт у випадку виникнення нещасного випадку.

Порядок розслідування нещасного випадку комісією підприємства.

Спеціальне розслідування нещасного випадку.

Оцінка мікроклімату виробничих приміщень за показниками, які нормуються.

Оцінка забруднення повітря робочої зони пилеподібними шкідливими речовинами.

Оцінка забруднення повітря робочої зони газо- чи пароподібними шкідливими речовинами.

Вибір кондиціонера для виробничого приміщення.

Оцінка якості природного освітлення робочого місця.

Оцінка якості штучного освітлення робочого місця.

Оцінка якості суміщеного освітлення робочого місця.

Оцінка рівня звуку та рівня звукового тиску в октавних смугах на робочому місці.

Оцінка параметрів вібрації на робочому місці.

Оцінка параметрів електричного і магнітного полів промислової частоти у робочій зоні.

Оцінка напруженості ЕМП у робочій зоні.

Оцінка параметрів випромінювань оптичного діапазону.

Виберіть комплект ЕЗЗ для обслуговування електричного двигуна напругою 380/220 В.

Надання першої допомоги у випадку ураження людини електричним струмом (розгляньте конкретний вибраний Вами випадок).

Повторне опосвідчення балонів (вид заповнюючої речовини виберіть самі).

Проведення статичних випробувань крану вантажопідіймальністю 10 т.

Проведення динамічних випробувань крану вантажопідіймальністю 10 т.

Усього запитань:

теоретичних – 80

практичних – 40

Перелік запитань уклав доцент каф. ОППЦБ Зеркалов Д. В. .

Ухвалено на засіданні кафедри

охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Протокол № 10 від 18 квітня 2012 р.

PAGE

PAGE 3

Предыдущий:

Следующий: