Проект порядок

Проект

ПОРЯДОК

підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів за національною процедурою України

Цей Порядок визначає процедуру підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів згідно із статтею 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі — Кіотський протокол).

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

базовий сценарій — імовірний прогноз антропогенних викидів або абсорбції (поглинання) парникових газів без здійснення проектної діяльності;

верифікація — перевірка та підтвердження міжнародним або національним верифікатором обсягу скорочень викидів або збільшення абсорбції (поглинання), досягнутих в результаті здійснення власником проекту проектної діяльності, з видачею верифікаційного звіту;

власник проекту — оператор установки або джерела поглинання, або уповноважена ним особа,, або координатор пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження, або координатор програми заходів спільного впровадження, який здійснює проектну діяльність;

детермінація — експертиза міжнародним або національним детермінатором проектно-технічної документації з метою перевірки відповідності проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, вимогам, встановленим для таких проектів, з видачею детермінаційного звіту;

джерело поглинання — територія, на якій проводиться діяльність з лісовідновлення чи лісорозведення та/або управління лісовим господарством, результатом якого є збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів існуючими або новоствореними лісами;

дрібномасштабний проект спільного впровадження — проект, спрямований на досягнення скорочень викидів, для якого або встановлена потужність не перевищує 15 МВт в еквіваленті електричної потужності, або річне скорочення споживання енергії не перевищує 60 ГВт-год в еквіваленті електричної енергії, або річне скорочення викидів не перевищує 60 тис. тонн еквіваленту двоокису вуглецю;

збільшення абсорбції (поглинання) — збільшення обсягу абсорбції (поглинання) парникових газів внаслідок цілеспрямованої діяльності власника проекту з лісовідновлення чи лісорозведення та/або управління лісовим господарством;

звіт з моніторингу — звіт власника проекту про реалізацію проекту та виконання плану моніторингу, з обґрунтуванням та розрахунком обсягу скорочень викидів або збільшення абсорбції (поглинання), досягнутих за результатами здійснення проектної діяльності за певний період часу;

координатор пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження — фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності або юридична особа, резидент України, що здійснює проектну діяльність за пакетом дрібномасштабних проектів спільного впровадження та є власником одиниць (частин) установленої кількості або одиниць скорочення викидів або одиниць поглинання, досягнутих внаслідок здійснення такої діяльності на підставі договору (договорів), укладеного з оператором установки (установок), що входить (входять) до меж пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження;

координатор програми діяльності спільного впровадження — фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності або юридична особа, резидент України, яка здійснює проектну діяльність за програмою діяльності спільного впровадження на підставі договору (договорів), укладеного з оператором установки (установок) або джерела (джерел) поглинання, та є власником одиниць (частин) установленої кількості або одиниць скорочення викидів або одиниць поглинання, досягнутих внаслідок здійснення такої проектної діяльності;

контракт купівлі-продажу скорочень викидів — зовнішньоекономічний договір власника проекту з покупцем, за яким власник проекту набуває права передати покупцеві одиниці скорочення викидів, та/або одиниці (частини) установленої кількості, отримані в результаті реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, а покупець набуває права отримати їх на свій рахунок, відкритий в реєстрі вуглецевих одиниць іноземної держави;

лист-схвалення — документ, що видається Держекоінвестагентством, яким схвалюється з боку України реалізація проекту спільного впровадження, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів;

лист-погодження — документ, що видається уповноваженим органом іноземної держави — країни покупця одиниць скорочення викидів та/або одиниць (частин) установленої кількості, яким погоджується (схвалюється) з боку цієї країни участь покупця у реалізації проекту спільного впровадження, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів;

межі проекту — межі, які охоплюють джерела викидів або поглинання, що знаходяться або будуть знаходитись під контролем власника проекту та є пов’язаними з проектною діяльністю;

міжнародна процедура — процедура реалізації проектної діяльності відповідно до рішень першої сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату — наради Сторін Кіотського протоколу (далі — перша сесія Сторін) та рішень Комітету з нагляду за спільним впровадженням (далі — Наглядовий комітет);

міжнародний верифікатор — незалежний орган, акредитований Наглядовим комітетом, який має право на проведення верифікації реалізації проекту за міжнародною процедурою;

міжнародний детермінатор — незалежний орган, акредитований Наглядовим комітетом, який має право на проведення детермінації проекту за міжнародною процедурою;

національний верифікатор – юридична особа будь-якої форми власності, резидент України, акредитована Держекоінвестагентством, яка має право на проведення верифікації реалізації проекту за національною процедурою;

національний детермінатор — юридична особа будь-якої форми власності, резидент України, акредитована Держекоінвестагентством, яка має право на проведення детермінації проекту за національною процедурою;

національна процедура — процедура реалізації проектної діяльності, затверджена уповноваженим органом України відповідно до цього Порядку;

одиниця абсорбції (поглинання) — вуглецева одиниця, яка індивідуально позначена серійним номером і вводиться в обіг в результаті діяльності у секторі лісовідновлення, лісорозведення та лісового господарства, відповідно до частин третьої та четвертої статті 3 Кіотського протоколу, та дорівнює одній метричній тонні еквіваленту двоокису вуглецю;

одиниця скорочення викидів — вуглецева одиниця, введена в обіг в результаті реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, відповідно до статті 6 Кіотського протоколу, яка утворена із одиниці (частини) установленої кількості або одиниці абсорбції (поглинання) шляхом додавання до останньої ідентифікаційного (реєстраційного) номеру проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, та дорівнює одній метричній тонні еквіваленту двоокису вуглецю;

одиниця (частина) установленої кількості — вуглецева одиниця, яка індивідуально позначена серійним номером і введення в обіг якої засвідчує право України на викиди парникових газів, еквівалентні одній метричній тонні двоокису вуглецю;

оператор установки — фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності або юридична особа, резидент України, у власності або законному користуванні якої на території України перебуває установка/джерело поглинання, та яка є власником одиниць (частин) установленої кількості або одиниць скорочення викидів або одиниць абсорбції (поглинання), досягнутих внаслідок самостійного здійснення проектної діяльності;

пакет дрібномасштабних проектів спільного впровадження — незмінне об’єднання дрібномасштабних проектів спільного впровадження, що мають однаковий період кредитування та сформовані в один пакет з метою зменшення загальних витрат на підготовку, управління та реалізацію проектної діяльності, проектна діяльність за яким здійснюється координатором пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження;

програма діяльності спільного впровадження — програма впровадження проектів, спрямованих на досягнення скорочень антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, для кожного з яких або встановлена потужність не перевищує 15 МВт в еквіваленті електричної потужності, або річне скорочення споживання енергії не перевищує 60 ГВт-год в еквіваленті електричної енергії, або річне скорочення викидів не перевищує 60 тис. тонн еквіваленту двоокису вуглецю, або річна абсорбція (поглинання) парникових газів в результаті діяльності з лісовідновлення чи лісорозведення та/або управління лісовим господарством не перевищує 8 тис. тонн двоокису вуглецю, які можуть бути повторені на інших установках та/або джерелах поглинання, та чисельність яких в рамках програми діяльності спільного впровадження може змінюватись протягом строку її реалізації;

проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів — проект спільного впровадження, або дрібномасштабний проект спільного впровадження, або пакет дрібномасштабних проектів спільного впровадження, або програма діяльності спільного впровадження;

проект спільного впровадження — проект, який спрямований на досягнення скорочень антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, і виконується оператором установки або оператором джерела поглинання;

проектна діяльність — діяльність власника проекту по підготовці та реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів;

проектний рахунок — рахунок, відкритий для проекту в Національному електронному реєстрі антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі — Національний реєстр) для зарахування одиниць скорочення викидів, отриманих в результаті здійснення проектної діяльності;

скорочення викидів — зменшення обсягу антропогенних викидів парникових газів та/або зменшення питомих антропогенних викидів парникових газів на території України внаслідок цілеспрямованої діяльності власника проекту;

установка — цех, агрегат чи будь-який інший об’єкт, функціонування якого зумовлює антропогенні викиди парникових газів, або введення в експлуатацію якого безпосередньо чи опосередковано призводить до скорочень викидів парникових газів.

Інші терміни, що вживаються у цьому Порядку застосовуються у значеннях, визначених у Рамковій Конвенції ООН про зміну клімату, Кіотському протоколі, Рішеннях Конференції Сторін, що діє в якості Наради країн-сторін Кіотського протоколу.

Власник проекту має право здійснювати проектну діяльність за національною або міжнародною процедурою.

Проектна діяльність може бути реалізована у вигляді:

проекту спільного впровадження;

дрібномасштабного проекту спільного впровадження;

пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження;

програми діяльності спільного впровадження.

Проектна діяльність за проектом спільного впровадження здійснюється оператором установки або джерела поглинання.

Проектна діяльність за дрібномасштабним проектом спільного впровадження здійснюється оператором установки.

Проектна діяльність за пакетом дрібномасштабних проектів спільного впровадження здійснюється координатором пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження.

Проектна діяльність за програмою діяльності спільного впровадження здійснюється координатором програми діяльності спільного впровадження.

Проектна діяльність здійснюється шляхом послідовного виконання власником проекту наступних етапів:

підготовка заявки-анкети проекту та її подання до Держекоінвестагентства;

отримання довідки про реєстрацію заявки;

розроблення проектно-технічної документації та її подання на детермінацію;

отримання детермінаційного звіту;

подання проектно-технічної документації та детермінаційного звіту до Держекоінвестагентства;;

отримання листа-схвалення;

підписання контракту (попереднього контракту) з покупцем;

отримання листа-погодження іноземної держави;

подання проекту до Держекоінвестагентства на затвердження за національною процедурою, або до Наглядового комітету на затвердження за міжнародною процедурою;

реалізація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів;

підготовка звіту з моніторингу скорочення викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів в результаті здійснення проектної діяльності за визначений період часу, та подання цього звіту на верифікацію;

отримання верифікаційного звіту;

подання звіту з моніторингу та верифікаційного звіту до Держекоінвестагентства (за національною процедурою) або до Наглядового комітету (за міжнародною процедурою);

подання до Держекоінвестагентства клопотання щодо електронного переказу покупцю верифікованих одиниць скорочення викидів парникових газів.

Покупцем може бути фізична або юридична особа іноземної держави — Сторони Додатка В до Кіотського протоколу, яка отримала лист-погодження цієї іноземної держави, уклала контракт з власником проекту та відкрила рахунок в реєстрі вуглецевих одиниць іноземної держави для зарахування одиниць скорочення викидів та/або одиниць (частин) установленої кількості.

Власник проекту зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ національного або міжнародного детермінатора та/або верифікатора та уповноважених представників Держекоінвестагентства до установки або джерела поглинання та документів (на паперових та електронних носіях) власника проекту, на підставі яких проводяться детермінація проекту, моніторинг реалізації проекту та його верифікація.

Власник проекту зобов’язаний здійснювати збір та архівування усіх необхідних даних для оцінки та/або вимірювання обсягів антропогенних викидів та/або абсорбції (поглинання) парникових газів в межах проекту протягом періоду його реалізації.

Держекоінвестагентство не приймає до розгляду документи за проектною діяльністю на установках/джерелах поглинання, якщо така діяльність дублює вже схвалену Держекоінвестагентством діяльність на тих же установках/джерелах поглинання.

5. Заявка-анкета проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, складається за стандартизованою формою, яка затверджується Держекоінвестагентством, та містить стислу основну інформацію про проект та його заявника, в тому числі:

найменування заявника, його контактну інформацію;

найменування проекту;

секторальну визначеність проекту;

тип проекту (скорочення / абсорбція викидів);

стислу інформацію про проектну діяльність: мету, місце реалізації проектної діяльності, основні технологічні засади, основне обладнання;

заплановані строки реалізації проектної діяльності, орієнтовний обсяг потрібного фінансування;

запланований (прогнозний) обсяг скорочення викидів парникових газів.

Держекоінвестагентство розглядає зазначену заявку-анкету у п’ятиденний строк з дати її подання власником проекту, і в разі прийняття позитивного рішення про реєстрацію видає довідку про реєстрацію заявки. У разі прийняття рішення про відмову у реєстрації заявки, власник проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.

Підставами для відмови у реєстрації заявки є:

відсутність або недостовірність вказаних відомостей;

невідповідність національним інтересам, цілям та задачам природоохоронної діяльності в Україні;

невідповідність міжнародним вимогам до проектної діяльності;

очевидна нереальність запланованої діяльності або її запланованих результатів.

6. Власник проекту розробляє проектно–технічну документацію проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, та подає її на детермінацію.

Форма та зміст Проектно-технічної документації повинні відповідати вимогам, затвердженим Наглядовим комітетом.

Проектно-технічна документація складається англійською та українською мовами.

7. У разі здійснення проектної діяльності за національною процедурою, детермінація проектно-технічної документації проводиться національним або міжнародним детермінатором, відповідно до Інструкції з детермінації та верифікації за національною процедурою.

Зазначений проект затверджується Держекоінвестагентством, а досягнуті скорочення викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів підтверджуються національним або міжнародним верифікатором.

Інструкція з детермінації та верифікації за національною процедурою затверджується Держекоінвестагентством.

Незалежні експертні та спеціалізовані організації набувають статусу національного верифікатора та/або детермінатора після акредитації Держекоінвестагентством в установленому ним порядку.

Для отримання листа-схвалення власник проекту подає Держекоінвестагентству пакет документів, який складається з заяви, проектно-технічної документації, детермінаційного звіту та супровідних документів.

Вимоги до супровідних документів, необхідних для отримання листа-схвалення, їх зміст та оформлення, у тому числі підстави відмови у видачі такого листа, визначаються Держекоінвестагентством.

Проектно-технічна документація та детермінаційний звіт складаються українською та англійською мовами і подаються у письмовій формі та на електронних носіях. Якщо детермінацію здійснював міжнародний детермінатор, детермінаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним власником проекту перекладом українською мовою у письмовій формі та на електронних носіях.

Держекоінвестагентство розглядає зазначений пакет документів у тридцятиденний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів, і в разі прийняття позитивного рішення видає лист-схвалення. У разі прийняття рішення про відмову у видачі такого листа власник проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.

Підставами для відмови у видачі листа – схвалення є:

- некомплектність проектно-технічної документації;

- очевидна недостовірність будь-якої складової проектно-технічної документації або неможливість задоволення запиту заявника щодо дотримання конфіденційності;

- відсутність або помилковість відомостей стосовно власника проекту;

- проектно-технічна документація не містить усіх відомостей, які передбачені відповідними вимогами та керівництвами з її підготовки.

Держекоінвестагентство затверджує проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, за національною процедурою, на підставі заяви власника проекту, листа – погодження іноземної держави і зареєстрованого Держекоінвестагентством контракту (попереднього контракту) з покупцем, та резервує у Національному реєстрі одиниці (частини) установленої кількості у кількості, що не перевищує планованих скорочень викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів.

Реалізація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, не повинна приводити до погіршення стану навколишнього природного середовища в місці розташування проекту та приналежних територій.

В процесі реалізації проектної діяльності, власник проекту готує звіт з моніторингу скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів за визначений період часу, і подає його на верифікацію.

Звіт з моніторингу та верифікаційний звіт складаються українською та англійською мовами і подаються до Держекоінвестагентства у письмовій формі та на електронних носіях. Якщо верифікацію здійснював міжнародний верифікатор, верифікаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним власником проекту перекладом українською мовою у письмовій формі та на електронних носіях.

Держекоінвестагентство у тридцятиденний строк розглядає звіт з моніторингу та верифікаційний звіт, і в разі прийняття позитивного рішення — здійснює їх реєстрацію. У разі прийняття рішення про відмову у реєстрації звіту з моніторингу та верифікаційного звіту, власникові проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.

8. У разі здійснення проектної діяльності за міжнародною процедурою, детермінація проектно-технічної документації проводиться міжнародним детермінатором. Проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, затверджується Наглядовим комітетом, а досягнуті скорочення викидів або збільшення абсорбції (поглинання) підтверджуються міжнародним верифікатором.

Для отримання листа-схвалення власник проекту подає Держекоінвестагентству пакет документів, який складається з заяви, проектно-технічної документації, детермінаційного звіту та супровідних документів.

Вимоги до супровідних документів, необхідних для отримання листа-схвалення, їх зміст та оформлення, у тому числі підстави відмови у видачі такого листа, визначаються Держекоінвестагентством.

Проектно-технічна документація складається українською та англійською мовами і подається до Держекоінвестагентства у письмовій формі та на електронних носіях. Детермінаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним власником проекту перекладом українською мовою у письмовій формі та на електронних носіях.

Держекоінвестагентство розглядає зазначений пакет документів у тридцятиденний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів, та в разі прийняття позитивного рішення видає лист-схвалення. У разі прийняття рішення про відмову у видачі такого листа, власник проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.

Підстави для відмови у видачі листа – схвалення визначаються абзацом дев’ятим пункту 7 цього Порядку.

Держекоінвестагентство на підставі відомостей про затвердження Наглядовим комітетом проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, реєструє контракт (попередній контракт).

В процесі реалізації проектної діяльності, власник проекту готує звіт з моніторингу скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів за визначений період часу, і подає його на верифікацію.

Звіт з моніторингу складається українською та англійською мовами і подається до Держекоінвестагентства у письмовій формі та на електронних носіях. Верифікаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним власником проекту перекладом українською мовою у письмовій формі та на електронних носіях.

Версії звіту з моніторингу та верифікаційного звіту українською мовою власник проекту зобов’язаний надати до Держекоінвестагентства не пізніше дня публікації звіту з моніторингу та верифікаційного звіту на сайті Наглядового комітету.

Держекоінвестагентство на підставі відомостей про затвердження результатів верифікації Наглядовим комітетом реєструє у п’ятиденний строк надані власником проекту звіт з моніторингу та верифікаційний звіт.

9. Незалежно від процедури реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, Держекоінвестагентство на підставі зареєстрованого верифікаційного звіту в десятиденний строк здійснює перетворення відповідного обсягу одиниць (частин) установленої кількості або одиниць поглинання в одиниці скорочення викидів та їх зарахування на проектний рахунок.

10. За клопотанням власника проекту Держекоінвестагентство здійснює в п’ятиденний строк електронний переказ одиниць скорочення викидів з Національного реєстру на рахунок покупця. Термін переказу може бути більшим, якщо затримка переказу зумовлена технічною неможливістю Міжнародного журналу трансакцій, реєстру країни рахунку покупця, тощо.

В разі, якщо Міжнародний журнал трансакцій або реєстр країни рахунку покупця не мають можливості здійснити такий переказ з технічних причин, то переказ здійснюється не пізніше одного робочого дня з дня отримання Держекоінвестагентством повідомлення від Міжнародного журналу трансакцій або реєстру країни рахунку покупця про поновлення технічних можливостей здійснення переказу.

11. Скорочення антропогенних викидів, досягнуті власником проекту протягом 2004 – 2007 років та підтверджені міжнародним або національним верифікатором, передаються покупцю в разі, якщо проект спільного впровадження або дрібномасштабний проект спільного впровадження або пакет дрібномасштабних проектів спільного впровадження затверджено Держекоінвестагентством або Наглядовим комітетом.

Держекоінвестагентство за клопотанням власника проекту та на підставі зареєстрованого контракту і верифікаційного звіту, протягом звітного року формує перелік проектів та відповідної кількості скорочень антропогенних викидів, досягнутих власниками проектів протягом 2004 – 2007 років та підтверджених міжнародним або національним верифікатором, та щоквартально за погодженням з Мінприроди подає Кабінету Міністрів України на затвердження відповідну кількість одиниць (частин) установленої кількості як скорочень викидів, досягнутих власниками проектів протягом зазначеного періоду, для оформлення їх передачі на рахунки покупців.

Зазначені скорочення викидів передаються покупцю шляхом здійснення Держекоінвестагентством електронного переказу одиниць (частин) установленої кількості з рахунка України в Національному реєстрі на рахунок покупця.

Електронний переказ одиниць (частин) установленої кількості здійснюється Держекоінвестагентством у п’ятиденний строк після офіційного опублікування відповідного рішення Кабінету Міністрів України. В разі, якщо Міжнародний журнал трансакцій або реєстр країни рахунку покупця не мають можливості здійснити такий переказ з технічних причин, то переказ здійснюється не пізніше одного робочого дня з дня отримання Держекоінвестагентством повідомлення від Міжнародного журналу трансакцій або реєстру країни рахунку покупця про поновлення технічних можливостей здійснення переказу.

Одиниці поглинання обраховуються та вводяться в обіг виключно в разі їх досягнення в період дії Кіотського протоколу. Введення в обіг, перетворення та переказ на рахунок покупця одиниць поглинання здійснюються у загальному порядку, передбаченому цим Порядком.

12. Держекоінвестагентство відмовляє у здійсненні електронного переказу одиниць (частин) установленої кількості або одиниць скорочення викидів у разі:

невідповідності переказу положенням зареєстрованого контракту;

неможливості здійснення переказу через Міжнародний журнал трансакцій або відсутності згоди оператора (адміністратора) реєстру вуглецевих одиниць іноземної держави.

13. Держекоінвестагентство може припинити реалізацію проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, у разі:

письмової заяви власника проекту або його правонаступника про припинення проектної діяльності;

припинення діяльності власника проекту;

припинення функціонування установки або джерела поглинання;

виявлення Держекоінвестагентством недостовірних відомостей у документах, наданих для схвалення або затвердження проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, та у поданих на реєстрацію звіті з моніторингу та верифікаційному звіті.

14. У разі зміни власника проекту, новий власник проекту подає до Держекоінвестагентства заяву про перереєстрацію проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, на його ім’я.

Для здійснення перереєстрації проекту спільного впровадження або дрібномасштабного проекту спільного впровадження на нового власника проекту, новий оператор установки або джерела поглинання подає Держекоінвестагентству копії документів, що підтверджують перехід права власності або права користування установкою або джерелом поглинання, засвідчені в установленому порядку.

Для здійснення перереєстрації програми діяльності спільного впровадження або пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження на нового власника проекту, новий координатор програми діяльності спільного впровадження або пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження подає Держекоінвестагентству копії документів, що підтверджують право на здійснення проектної діяльності таким координатором, засвідчені в установленому порядку.

Перереєстрація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, на нового власника проекту, здійснюється на підставі наказу Держекоінвестагентства.

15. Відомості про надані листи-схвалення, детермінацію, затвердження та верифікацію проектів оприлюднюються на веб-сторінках Держекоінвестагентства та Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

PAGE \* MERGEFORMAT 12

PAGE \* MERGEFORMAT 11

Предыдущий:

Следующий: