курсовая вариант 2

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ВІННИЦЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Логічні функції Excel:

Учень І курсу, групи № 29

професія: 4112 (2 категорія)Ратушний Ілля

Ігорович

«Оператор комп’ютерного набору»

Керівник

викладач:Фурман.А.В.

Вінниця – 2014

ВСТУП

Excel — це програма, в якій можна створювати таблиці, обчислювати й аналізувати дані. Програми такого типу називаються програмами електронних таблиць. Excel дає змогу створювати таблиці, які автоматично обчислюють підсумок введених числових значень, друкувати таблиці у зручному вигляді та будувати прості графіки.Excel є частиною Office — комплекту програмних продуктів різного типу для створення документів, електронних таблиць і презентацій та для керування електронною поштою.

Функції — це готові, часто дуже складні формули, що виконують заздалегідь певні операції. Функції завжди повертають результат в комірку, в яку вони введені. Excel має більше за 300 вбудованих функцій, що виконують найширший спектр різних обчислень.

Поняття функції Excel

По суті , кожна вбудована функція в Excel — це заздалегідь визначена формула (або кілька формул ) . Кожна вбудована функція Excel має назву або унікальне ім’я. У формулах функція виглядає наступним чином : Назва функції ( Аргументи ), де Назва функції — це унікальне ім’я функції , а Аргументи — це список аргументів функції або, іншими словами , її вхідні дані . Вбудована функція Excel працює за принципом » чорного ящика» . ви задаєте

функції вхідні дані чи аргументи , а функція обчислює деякий результат або повертає вам вихідні дані . При роботі з функціями головне завдання користувача — правильно задати її аргументи. Безпосередньо процес отримання результату прихований від очей користувача . Ми не бачимо , за якими саме формулам проводяться обчислення. У клітинці відображається лише результат , що повертається функцією. Наприклад , у формулах = МИН (A1: A10 ; C1: C10 ) , = СУММ (A1: A10 ; C1: C10 )

Аргументами або вхідними даними функцій МИН і СУММ є посилання на діапазони A1: A10 і C1: C10. Вихідними даними функції МИН є мінімальне числове значення у вихідному діапазоні , а вихідними даними функції СУММ — сума всіх чисел в заданому діапазоні

Багато функцій Excel мають один аргумент. Наприклад , один аргумент мають наступні функції .

Математичні функції SIN , COS і TAN ( формули = SIN (число) , = COS (число) і = TAN (число) ) . Вони обчислюють синус , косинус і тангенс кута . Аргумент цих функцій число є величина кута , виражена в радіанах .

 Текстові функції КОДСІМВ і СИМВОЛ ( формули = КОДСІМВ (текст ) і = СИМВОЛ (число) ) . Ці функції повертають цифровий код для першого символу текстового рядка або , навпаки , символ , якому відповідає заданий цифровий код . Аргумент текст функції КОДСІМВ — текстовий рядок , аргумент число функції СИМВОЛ — це цифровий код символу.

Функції для роботи з датою і часом РІК , МІСЯЦЬ і ДЕНЬ ( формули = РІК

( дата в числовому форматі ) , = МІСЯЦЬ ( дата_в_чісловом_формате ) і = ДЕНЬ

( дата в числовому форматі )) . Вони витягують з свого аргументу — дата в числовому форматі — рік , місяць і день відповідно

Інші функції . Наприклад , функція ЕОШИБКА (формула = ЕОШИБКА ( значення ) ) повертає логічне значення ІСТИНА , якщо її аргумент значення виявляється одним із значень помилки # Н / Д , # ІМ’Я ?

Якщо функція має більше одного аргументу, то всі її аргументи розділяються крапкою з комою. Порядок проходження аргументів в деяких випадках не має значення, в деяких — принципово важливий. Функції можуть мати як строго фіксовану, так і невизначену кількість аргументів. Наприклад, функції І, СУММ і ПРОИЗВЕД можуть мати до 255 аргументів, розділених крапкою з комою. При введенні функції в комірку на екрані з’являється підказка, що містить список всіх аргументів функції; якщо функція містить невизначену кількість аргументів, то в кінці цього списку відображається три крапки. Приклади функцій з кількома аргументами

Категорії вбудованих функцій

Всі вбудовані функції Excel розділені на кілька категорій. Наприклад, функції категорії Текстові використовуються, в основному, для роботи з текстовими рядками. Математичні функції, за допомогою яких можна складати різні математичні вирази, віднесені до категорії Математичні тощо.

Логічні функції:

Категорія Логічні містить сім функцій, в тому числі функції ЕСЛИ і ЕСЛИОШИБКА. Використання логічних функцій робить формули більш гнучкими, а використання функції ЕСЛИ наділяє формулу здатністю «приймати рішення». Завдяки цьому функція ЕСЛИ стала найбільш використовуваною логічною функції

Текстові функції:

Призначені для обробки тексту. Наприклад, за допомогою функцій ПРОПНАЧ або ДЛСТР можна змінити регістр або визначити довжину текстового рядка. Використовуючи текстові функції, можна об’єднати кілька рядків в одну або, навпаки, розділити одну текстову рядок на кілька рядків. Наприклад, формула = СЦЕПИТЬ (A1; A2) об’єднує дві текстові рядки, що містяться в комірках A1 і A2, в одну.

текстові функції

Функції Дата та Час:

Функції, що належать до цієї категорії, призначені для роботи зі значеннями дати і часу. По суті, ці функції працюють з числовими значеннями, тому що дата і час в Excel є числами, до яких застосовано один з числових форматів дати і часу. За допомогою функції цієї категорії можна обчислити кількість робочих днів між двома датами (функція ЧІСТРАБДНІ), перетворити дату на рік (функція ГОД), місяць (функція МІСЯЦЬ) чи день тижня (функція ДЕНЬНЕД) і т.п.

Математичні функції:

Математичні функції дозволяють виконувати прості і складні обчислення. У категорію Математичні входять тригонометричні функції , наприклад SIN , COS , ACOS ; функції , що виконують арифметичні дії , наприклад СУММ , ПРОИЗВЕД , ЧАСТНОЕ ; і багато інших функцій . До цієї ж категорії належать функції , що дозволяють працювати з масивами значень або матрицями , — МУМНОЖ , МОПРЕД і МОБР , а також функції АГРЕГАТ і ПРОМІЖНІ . ПІДСУМКИ , які використовуються для отримання підсумкових значень (суми , середнього арифметичного , мінімального чи максимального значень і т.п.) в масивах даних або списках.

Статистичні функції:

Статистичні функції призначені для проведення статистичного аналізу. За допомогою статистичних функцій можна обчислити статистичні характеристики набору даних, такі як середнє арифметичне значення (функція СРЗНАЧ)

Фінансові функції:

Фінансові функції використовуються для вирішення фінансових та економічних завдань. За допомогою функцій цієї категорії можна розрахувати наведену вартість (функція ПС), майбутню вартість (функція БС), оцінити ефективність вкладень при фіксованою процентною ставкою, обчислити внутрішню норму прибутковості та ін Аналіз залежності грошових сум від часу, що виконується за допомогою фінансових функцій, дозволяє більш обґрунтовано приймати рішення економічного характеру.

Логічні функції

До цієї категорії в Excel віднесено тільки шість функцій. Розглянемо деякі з них.

ЕСЛИ (IF)

Ця функція наділяє формули користувача здатністю приймати рішення. В ній використовуються три аргументи. Перший аргумент — це логічний вираз, який може набувати значення ИСТИНА (TRUE) або ЛОЖЬ (FALSE). Другий і третій аргументи — це такі вирази, які виконуються, якщо перший аргумент набуде відповідне значення ИСТИНА (TRUE) або ЛОЖЬ (FALSE).

У наступному прикладі формула повертає рядок «Додатний», якщо значення в клітинці А1 більше від нуля, і «Від’ємний» — у противному разі:

=ЕСЛИ(А1>0;»Додатний»;»Від’ємний»)

або

=IF(А1>0;»Додатний»;»Від’ємний»)

Зауважимо, що значення першого аргументу (А1>0) може набувати логічне значення ИСТИНА (TRUE) або ЛОЖЬ (FALSE). Однак ця формула має один недолік, який полягає в тому, що коли клітинка А1 пуста або вміщує нуль, буде повернено рядок тексту «Від’ємний». Для вирішення цієї проблеми можна скористатися вкладеною функцією ЕСЛИ (IF), яка буде аналізувати цю умову. Вдосконалена формула матиме такий вигляд:

=ЕСЛИ(А1>0;»Додатний»;ЕСЛИ(А1<0;"Від'ємний";"Нуль"))

або

=IF(А1>0;»Додатний»; IF(А1<0;"Від'ємний";"Нуль"))

На перший погляд, ця формула здається складною, але якщо розділити її на частини, то можна побачити, що вона доволі проста. Ось як вона працює:

якщо значення в клітинці А1 більше від нуля, то частина формули

=ЕСЛИ(А1>0;»Додатний»; або =IF(А1>0;»Додатний»;

відтворить на екрані рядок тексту «Додатний», і на цьому її робота завершиться;

якщо значення в клітинці А1 менше від нуля, то частина формули

=ЕСЛИ(А1<0;"Від'ємний"; або =IF(А1<0;"Від'ємний";

відтворить на екрані рядок тексту « Від’ємний «, і на цьому її робота завершиться;

якщо значення в клітинці А1 дорівнює нулю, тобто не виконується жодна з умов, які перевіряються, то частина формули

«Нуль»)) або «Нуль»))

відтворить на екрані рядок тексту «Нуль».

Вкладені функції ЕСЛИ (IF) використовують досить часто, оскільки завдяки ним можна створювати гнучкі формули.

 

Функція И (AND)

Функція И (AND) повертає логічне значення ИСТИНА (TRUE) абоЛОЖЬ (FALSE) залежно від логічного значення своїх аргументів. Якщо всі аргументи набувають значення ИСТИНА (TRUE), то функція И (AND) повертає значення ИСТИНА (TRUE). Якшо не всі аргументи набувають значення ИСТИНА (TRUE), то функція И (AND) повертає значення ЛОЖЬ (FALSE). Наприклад, формула

=И(А1<0);А2<0;А3<0) або =AND(А1<0);А2<0;А3<0)

повертає значення ИСТИНА (TRUE), якщо всі клітинки діапазону А1:А3 вміщують від’ємні числа.

Функція И (AND) може використовуватися як аргумент функції ЕСЛИ (IF). Наприклад, формула

=ЕСЛИ(И(А1<0);А2<0;А3<0);"Всі від'ємні";"Не всі від’ємні»))

або

= IF(AND(А1<0);А2<0;А3<0);"Всі від'ємні";"Не всі від’ємні»))

відтворює на екрані рядок «Всі від’ємні», якщо всі клітинки діапазону А1:А3 вміщують від’ємні числа. Але якщо хоча б одне з цих значень не є від’ємним або дорівнює нулю, формула повертає рядок «Не всі від’ємні».

 

Функція ИЛИ (OR)

Функція ИЛИ (OR) дуже схожа на функцію И (AND) лише з тією різницею, що функція ИЛИ (OR) повертає логічне значення ИСТИНА (TRUE), якщо хоча б один з її аргументів істинний. У противному разі функція повертає логічне значення ЛОЖЬ (FALSE). Наприклад, формула

=ИЛИ(А1<0);А2<0;А3<0) або =OR(А1<0);А2<0;А3<0)

повертає значення ИСТИНА (TRUE), якщо хоча б у одній клітинці діапазону А1:А3 вміщене від’ємне значення.

Синтаксис функції AND має такі аргументи:

логіч1    – обов’язковий аргумент. Перша умова, яку потрібно перевірити та яка може давати результат TRUE або FALSE.

логіч2    – необов’язковий аргумент. Додаткові умови загальною кількістю до 255, які потрібно перевірити та які можуть давати результат TRUE або FALSE.

Примітки

Аргументи мають приймати логічні значення, такі як TRUE або FALSE, або аргументи мають бутимасивами чи посиланнями, які містять логічні значення.

Якщо аргумент – масив або посилання – містить текст чи пусті клітинки, ці значення ігноруються.

Якщо вказаний діапазон не містить логічних значень, то функція AND повертає значення помилки #VALUE!.

Функція FALSE не має аргументів.

Примітка

Замість функції FALSE можна також написати слово ХИБНІСТЬ безпосередньо на аркуші або ввести його у формулу, і програма Microsoft Excel інтерпретує його як логічне значення ХИБНІСТЬ. Функція FALSE надається здебільшого для сумісності з іншими програмами для роботи з електронними таблицями.

Синтаксис функції IF має такі аргументи:

лог_вираз    – обов’язковий аргумент. Будь-яке значення або вираз, які можна оцінити як істинні або хибні. Наприклад, A10=100 – це логічний вираз; якщо значення у клітинці A10 дорівнює 100, то вираз істинний (TRUE). В іншому разі вираз буде оцінено як хибний (FALSE). Цей аргумент може використовувати будь-який оператор порівняння.

значення_якщо_істина    – необов’язковий аргумент. Значення, яке потрібно повернути, якщо аргумент лог_вираз має значення TRUE. Наприклад, якщо значення цього аргументу – текстовий рядок «У межах кошторису» та аргумент лог_вираз має значення TRUE, то функція IF повертає текст «У межах кошторису». Якщо  лог_вираз має значення TRUE та аргумент значення_якщо_істина пропущено (тобто є лише крапка з комою після аргументу лог_вираз), функція IF повертає 0 (нуль). Щоб відобразити слово TRUE, використовуйте логічне значення TRUE для аргументу значення_якщо_істина.

значення_якщо_хибність    – необов’язковий аргумент. Значення, яке потрібно повернути, якщо аргумент лог_вираз має значення FALSE. Наприклад, якщо аргумент – текстовий рядок «Поза межами кошторису» та аргумент лог_вираз має значення FALSE, то функція IF повертає текст «Поза межами кошторису». Якщо лог_вираз має значення FALSE і аргумент значення_якщо_хибність не задано (тобто немає крапки з комою після аргументу значення_якщо_істина), то функція IF повертає логічне значення FALSE. Якщо лог_вираз має значення FALSE і аргумент значення_якщо_хибність пустий (тобто після аргументузначення_якщо_істина стоїть крапка з комою), то функція IF повертає значення 0 (нуль).

Примітки

Щоб побудувати складніші перевірки, можна вкладати до 64 функцій IF як аргументизначення_якщо_істина та значення_якщо_хибність. (Див. приклад 3, щоб ознайомитись із прикладами вкладання функцій IF.) Крім того, для перевірки багатьох умов можна скористатися функціями LOOKUP,VLOOKUP, HLOOKUP або CHOOSE. (Використання функції LOOKUP див. у прикладі 4.)

Якщо будь-який з аргументів для функції IF – масив, то оператор IF обчислює кожний елемент масиву.

У програмі Excel є додаткові функції, які можна використовувати для аналізу даних на основі різних умов. Наприклад, щоб підрахувати кількість появ текстового рядка або числа в діапазоні клітинок, використовуйте функції аркуша COUNTIF або COUNTIFS. Щоб підрахувати суму на основі текстового рядка або числа в діапазоні, використовуйте функції аркуша SUMIF або SUMIFS.

Функція IFERROR має такі аргументи:

значення    – обов’язковий аргумент. Аргумент, який перевіряється на наявність помилок.

значення_якщо_помилка    – обов’язковий аргумент. Значення, яке повертається, якщо обчислення формули спричиняє помилку. Обчислюються такі типи помилок: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? та #NULL!.

Примітки

Якщо аргумент «значення» або «значення_якщо_помилка» – пуста клітинка, функція IFERROR розпізнає це як значення пустого рядка («»).

Якщо аргумент «значення» – формула масиву, функція IFERROR повертає масив результатів для кожної клітинки масиву, заданого у значенні. Див. другий приклад нижче.

Функція IFNA має такі аргументи:

значення    (обов’язковий) – аргумент, який перевіряється на наявність значення помилки #N/A;

значення_якщо_немає_даних    (обов’язковий) – значення, яке повертається, якщо результатом обчислення формули є значення помилки #N/A.

Примітки

Якщо аргументи «значення» або «значення_якщо_немає_даних» – пуста клітинка, функція IFNA розпізнає їх як значення пустого рядка («»).

Якщо аргумент «значення» – це формула масиву, функція IFNA повертає масив результатів для кожної клітинки масиву, заданого у значенні.

Синтаксис функції NOT має такі аргументи:

лог_значення    – обов’язковий аргумент. Будь-яке значення або вираз, які можна оцінити як істинні (TRUE) або хибні (FALSE).

Примітка

Якщо аргумент «лог_значення» має значення FALSE, функція NOT повертає значення TRUE; якщо «лог_значення» має значення TRUE, функція NOT повертає значення FALSE.

Синтаксис функції OR має такі аргументи:

лог_значення1, лог_значення2;…    – аргумент «лог_значення1» обов’язковий, подальші логічні значення необов’язкові. Від 1 до 255 умов, які потрібно перевірити та які можуть приймати значення TRUE або FALSE.

Примітки

Аргументи мають приймати логічні значення TRUE чи FALSE або бути масивами чи посиланнями, які містять логічні значення.

Якщо масив або посилання містить текст чи пусті клітинки, ці значення ігноруються.

Якщо вказаний діапазон не містить логічних значень, функція OR повертає значення помилки #VALUE!.

Щоб переглянути, чи є в масиві значення, можна скористатися формулою масиву OR. Щоб ввести формулу масиву, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+Enter.

Синтаксис функції TRUE

не має аргументів.

Зауваження

Значення ІСТИНА можна вводити у клітинки та формули безпосередньо, без використання цієї функції. Функція TRUE використовується зазвичай для забезпечення сумісності з іншими програмами електронних таблиць.

Синтаксис функції XOR має такі аргументи:

лог_значення1;лог_значення2;…     – аргумент «лог_значення1» обов’язковий, подальші логічні значення необов’язкові. Від 1 до 254 умов, які потрібно перевірити. Вони можуть бути істинні (TRUE) або хибні (FALSE) і можуть бути логічними значеннями, масивами чи посиланнями.

Примітки

Аргументи мають приймати логічні значення TRUE чи FALSE або бути масивами чи посиланнями, які містять логічні значення.

Якщо масив або посилання містить текст чи пусті клітинки, ці значення ігноруються.

Якщо вказаний діапазон не містить логічних значень, функція XOR повертає значення помилки #VALUE!.

Щоб переглянути, чи є в масиві значення, можна скористатися формулою масиву XOR. Щоб ввести формулу масиву, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+Enter.

Результат функції XOR має значення TRUE, якщо кількість вхідних даних зі значенням TRUE непарна, і значення FALSE, якщо кількість вхідних даних зі значенням TRUE парна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Уокенбах Дж. Подробное руководство по созданию формул в Excel 2002 -400c.

2. Веденеева Е.А. Функции и формулы Excel 2007 – 78c.

http://office.microsoft.com/

Предыдущий:

Следующий: