методи дослідження клітин

«МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІТИН»

(укладач: к.б.н., доц. Пустовалов А.С.)

Контрольні запитання до змістовного модуля 1.

Дайте визначення терміну «наука».

Перерахуйте основні задачі науки.

Що таке об’єкт науки? Що є об’єктом вивчення біології?

Що таке суб’єкт науки?

Охарактеризуйте природничі науки.

Що таке теоретичні (фундаментальні) науки? Наведіть приклади фундаментальних біологічних наук.

Що таке прикладні науки? Наведіть приклади прикладних біологічних наук.

Що таке проміжні та схрещені науки? Наведіть приклади проміжних біологічних наук.

Що таке проблема наукового дослідження?

В чому різниця між гіпотезою та теорією?

Поняття про науковий закон. Наведіть приклади з біології.

Що таке наукове вчення? Поясніть на прикладі вчення про біосферу.

Що таке науковий термін? Наведіть приклади біологічних термінів.

Дайте визначення терміну «методологія науки».

Поясніть суть гіпотетико-дедуктивного методу наукових досліджень.

Основні правила проведення наукового спостереження.

Основні правила проведення наукового експерименту.

Які основні відмінності між спостереженням та експериментом? Що між ними спільного?

Як правильно провести вимірювання?

Перерахуйте основні етапи наукового дослідження.

Що таке робоча програма наукового дослідження?

Що таке принциповий план наукового дослідження? Які основні моменти мають бути в ньому передбачені?

Опишіть основні правила роботи з науковою літературою.

Що таке наукова монографія, збірник наукових праць, науковий журнал?

Основні вимоги написання статті в науковому журналі.

Які основні стуктурні елементи повинна містити курсова та дипломна робота?

Як правильно описати методику наукового дослідження?

Як правильно оформити таблицю з результатами наукових досліджень?

Основні правила оформлення рисунків (мікрофотографій, графіків, діаграм) у курсовій та дипломній роботі.

Опишіть основні правила оформлення списку наукової літератури. Наведіть приклади.

Дайте визначення терміну «анастигматична оптика».

Дайте визначення терміну «апохромат».

Дайте визначення терміну «астигматизм».

Дайте визначення терміну «ахромат».

Дайте визначення терміну «дисторсія».

Дайте визначення терміну «кома».

Дайте визначення терміну «кривизна поля зору».

Дайте визначення терміну «ортоскопічна оптика».

Дайте визначення терміну «планапохромат».

Дайте визначення терміну «планахромат».

Дайте визначення терміну «сферична аберація».

Дайте визначення терміну «хроматизм збільшення».

Дайте визначення терміну «хроматизм положення».

Для чого варто застосовувати зелені світлофільтри?

Для чого варто застосовувати матові світлофільтри?

Для чого варто застосовувати нейтральні світлофільтри?

Для чого варто застосовувати сині світлофільтри?

Коли застосовують повну імерсію? Що це таке?

Наведіть приклади імерсійних рідин, які застосовуються для світлової мікроскопії, ультрафіолетової мікроскопії та мікроскопії у відбитому світлі.

Напишіть формулу, згідно якої визначають глибину різкості.

Напишіть формулу, згідно якої визначають корисне збільшення мікроскопа.

Напишіть формулу, згідно якої визначають масу речовини у інтерференційному мікроскопі.

Напишіть формулу, згідно якої визначають роздільну здатність об’єктів, що не здатні світитися самостійно («несамосветящихся»).

Напишіть формулу, згідно якої визначають роздільну здатність об’єктів, що здатні світитися самостійно («самосветящихся»).

Опишіть принцип дії інтерференційного мікроскопа.

Опишіть принцип дії люмінісцентного мікроскопа.

Опишіть принцип дії поляризайійного мікроскопа.

Опишіть принцип дії світлового мікроскопа.

Опишіть принцип дії ультрафіолетового мікроскопа.

Опишіть принцип дії фазово-контрастного мікроскопа.

Опишіть принцип мікроскопії «методом темного поля».

Що таке «нумерична апертура»?

Що таке «принцип Келера»?

Контрольні запитання до змістовного модуля 2.

Опишіть принцип дії атомно-силового мікроскопа.

Опишіть принцип дії близькопольного оптичного мікроскопа.

Опишіть принцип дії високовольтного електронного мікроскопа.

Опишіть принцип дії електронного трансмісійного мікроскопа.

Опишіть принцип дії електронно-силового мікроскопа.

Опишіть принцип дії конфокального мікроскопа.

Опишіть принцип дії магнітно-силового мікроскопа.

Опишіть принцип дії скануючого електронного мікроскопа.

Опишіть принцип дії тунельного скануючого мікроскопа.

Фізичні основи методу цитофотометрії.

Що таке авторадіографія?

Від чого залежить точність методу авторадіографії?

Вимоги для культивування клітин та тканин.

Вимоги до препаратів, що піддаються дослідженням методом цитофотометрії.

Культивування зрізів тканин.

Виготовлення моноклональних антитіл.

Цейтраферна кінозйомка, особливості застосування.

Застосування критерію Стьюдента у морфометричних дослідженнях.

Використання методів ANOVA/MANOVA у морфометричних дослідженнях.

Компьютерні програми морфометричної обробки.

Фізичні методи фіксації.

Хімічні методи фіксації.

Використання фікації методом перфузії.

Характеристика виготовлення зрізів за допомогою вібратомів та кріотомів.

Виготовлення зрізів такнини за допомогою ультрамікротому.

Методика ліофільної сушки. Загальна характеристика.

Метод заморожування-сколювання-травлення. Загальна характеристика.

Для чого використовується контрастування препаратів при електронній мікроскопії?

Відмінності застосування прогресивного та регресивного забарвлення.

Характеристика протравних барвників.

Фізико-хімічна класифікація барвників.

Анілінові барвники. Їх характеристика, використання у цитологічних дослідженнях.

Методи визначення неорганічних речовин на цитологічних препаратах.

Методи визначення білків на цитологічних препаратах.

Методи визначення вуглеводів на цитологічних препаратах.

Методи визначення нуклеїнових кислот на цитологічних препаратах.

Методи визначення ліпідів на цитологічних препаратах.

Методи визначення ферментів на цитологічних препаратах.

Особливості визначення ферментів при приготування препаратів для електронно-мікроскопічних досліджень.

Використання первинних та вторинних антитіл.

Метод авідин-біотин-пероксидаза. Особливості його застосування.

Використання люмінісцентної мікроскопії при цитохімічних дослідженнях.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.

Дайте визначення терміну «наука».

Перерахуйте основні задачі науки.

Що таке об’єкт науки? Що є об’єктом вивчення біології?

Що таке суб’єкт науки?

Охарактеризуйте природничі науки.

Що таке теоретичні (фундаментальні) науки? Наведіть приклади фундаментальних біологічних наук.

Що таке прикладні науки? Наведіть приклади прикладних біологічних наук.

Що таке проміжні та схрещені науки? Наведіть приклади проміжних біологічних наук.

Що таке проблема наукового дослідження?

В чому різниця між гіпотезою та теорією?

Поняття про науковий закон. Наведіть приклади з біології.

Що таке наукове вчення? Поясніть на прикладі вчення про біосферу.

Що таке науковий термін? Наведіть приклади біологічних термінів.

Дайте визначення терміну «методологія науки».

Поясніть суть гіпотетико-дедуктивного методу наукових досліджень.

Основні правила проведення наукового спостереження.

Основні правила проведення наукового експерименту.

Які основні відмінності між спостереженням та експериментом? Що між ними спільного?

Як правильно провести вимірювання?

Перерахуйте основні етапи наукового дослідження.

Що таке робоча програма наукового дослідження?

Що таке принциповий план наукового дослідження? Які основні моменти мають бути в ньому передбачені?

Опишіть основні правила роботи з науковою літературою.

Що таке наукова монографія, збірник наукових праць, науковий журнал?

Основні вимоги написання статті в науковому журналі.

Які основні стуктурні елементи повинна містити курсова та дипломна робота?

Як правильно описати методику наукового дослідження?

Як правильно оформити таблицю з результатами наукових досліджень?

Основні правила оформлення рисунків (мікрофотографій, графіків, діаграм) у курсовій та дипломній роботі.

Опишіть основні правила оформлення списку наукової літератури. Наведіть приклади.

Анілінові барвники. Їх характеристика, використання у цитологічних дослідженнях.

Виготовлення зрізів такнини за допомогою ультрамікротому.

Виготовлення моноклональних антитіл.

Використання люмінісцентної мікроскопії при цитохімічних дослідженнях.

Використання методів ANOVA/MANOVA у морфометричних дослідженнях.

Використання первинних та вторинних антитіл.

Використання фікації методом перфузії.

Вимоги для культивування клітин та тканин.

Вимоги до препаратів, що піддаються дослідженням методом цитофотометрії.

Від чого залежить точність методу авторадіографії?

Відмінності застосування прогресивного та регресивного забарвлення.

Дайте визначення терміну «анастигматична оптика».

Дайте визначення терміну «апохромат».

Дайте визначення терміну «астигматизм».

Дайте визначення терміну «ахромат».

Дайте визначення терміну «дисторсія».

Дайте визначення терміну «кома».

Дайте визначення терміну «кривизна поля зору».

Дайте визначення терміну «ортоскопічна оптика».

Дайте визначення терміну «планапохромат».

Дайте визначення терміну «планахромат».

Дайте визначення терміну «сферична аберація».

Дайте визначення терміну «хроматизм збільшення».

Дайте визначення терміну «хроматизм положення».

Для чого варто застосовувати зелені світлофільтри?

Для чого варто застосовувати матові світлофільтри?

Для чого варто застосовувати нейтральні світлофільтри?

Для чого варто застосовувати сині світлофільтри?

Для чого використовується контрастування препаратів при електронній мікроскопії?

Застосування критерію Стьюдента у морфометричних дослідженнях.

Коли застосовують повну імерсію? Що це таке?

Компьютерні програми морфометричної обробки.

Культивування зрізів тканин.

Метод авідин-біотин-пероксидаза. Особливості його застосування.

Метод заморожування-сколювання-травлення. Загальна характеристика.

Методи визначення білків на цитологічних препаратах.

Методи визначення вуглеводів на цитологічних препаратах.

Методи визначення ліпідів на цитологічних препаратах.

Методи визначення неорганічних речовин на цитологічних препаратах.

Методи визначення нуклеїнових кислот на цитологічних препаратах.

Методи визначення ферментів на цитологічних препаратах.

Методика ліофільної сушки. Загальна характеристика.

Наведіть приклади імерсійних рідин, які застосовуються для світлової мікроскопії, ультрафіолетової мікроскопії та мікроскопії у відбитому світлі.

Напишіть формулу, згідно якої визначають глибину різкості.

Напишіть формулу, згідно якої визначають корисне збільшення мікроскопа.

Напишіть формулу, згідно якої визначають масу речовини у інтерференційному мікроскопі.

Напишіть формулу, згідно якої визначають роздільну здатність об’єктів, що не здатні світитися самостійно («несамосветящихся»).

Напишіть формулу, згідно якої визначають роздільну здатність об’єктів, що здатні світитися самостійно («самосветящихся»).

Опишіть принцип дії атомно-силового мікроскопа.

Опишіть принцип дії близькопольного оптичного мікроскопа.

Опишіть принцип дії високовольтного електронного мікроскопа.

Опишіть принцип дії електронного трансмісійного мікроскопа.

Опишіть принцип дії електронно-силового мікроскопа.

Опишіть принцип дії інтерференційного мікроскопа.

Опишіть принцип дії конфокального мікроскопа.

Опишіть принцип дії люмінісцентного мікроскопа.

Опишіть принцип дії магнітно-силового мікроскопа.Страницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: