соціологія робоча навчальна програма

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

(КНУ)

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

(ФС)

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні кафедри

галузевої соціології

Завідувач кафедри галузевої соціології

______________________

Ю.І.Яковенко

(протокол №23 від 14.06. 2011 р.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

факультету соціології

Декан ФС КНУ

______________________А.П.Горбачик

(протокол № ____ від 20011р.)

«СОЦІОЛОГІЯ»

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності «Політологія»

Філософський факультет

Укладач к. соц. н. НІКОЛАЄНКО В.Л.

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні науково-методичної комісії

факультету соціології (НМК ФС) КНУ

“___”_______________ 20011 р.

ПОГОДЖЕНО:

Голова НМК ФС КНУ

________________

Цимбалюк Н.М.

ПОГОДЖЕНО:

Заст. декана ФС КНУ

з навчальної роботи

________________

Кузьменко Т.М.

Київ – 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціологія».

Укладач: кандидат соціологічних наук

Ніколаєнко Володимир Леонідович

Лектор: кандидат соціологічних наук

Ніколаєнко Володимир Леонідович

Викладач: кандидат соціологічних наук

Ніколаєнко Володимир Леонідович

ВСТУП

Курс «Соціологія» має загальноосвітнє спрямування і є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «політологія» філософського факультету третього курсу. Курс повинен допомогти студентам краще зрозуміти будову і механізми функціонування суспільства, процеси та явища, що в ньому відбуваються, історію розвитку соціальних ідей, становлення соціології як науки, сучасні соціологічні теорії. Досягненню цього підпорядковані зміст та структура курсу, розрахованого на 28 лекційних годин, 28 годин семінарських занять та 28 годин самостійної роботи протягом одного семестру. Після цього складається еккзамен. Крім змісту лекцій та планів семінарських занять в робочій навчальній програмі дані завдання для самостійної роботи студентів, теми рефератів, питання до іспитів, а також література до кожної лекції.

Мета і завдання навчальної дисципліни.

Перша і найбільш важлива мета курсу — розкрити студентам під новим кутом зору знайомі всім звичайні відносини між людьми та їх об’єднаннями. При цьому повинно скластися соціологічне бачення оточуючого середовища, виникнути інтерес до вивчення соціальних проблем.

Друга мета – культивування у студентів навичок наукового аналізу, неупередженого наукового підходу до проблем без етноцентризму та тягаря минулих помилок, які неминуче виникають при буденному погляді на суспільні явища. Різноманітні соціологічні теорії, суспільні події, процеси та явища в лекціях подаються об’єктивно, неупереджено, без політичного підґрунтя та зангажованості.

Третя мета – викладення в прямій та доступній для сприйняття непідготовленого слухача основних понять та концепцій про оточуючий нас світ людей та їх взаємовідносини. Це дозволить студентам легше орієнтуватись в складному, повному проблем суспільстві, приймати відповідальні рішення, планувати свої дії.

Предметом навчальної дисципліни є соціальна структура суспільства (соціогрупова, соціоорганізаційна, соціоінституційна), соціальна процеси та явища, що відбуваються в суспільстві (стратифікації, соціального контролю, соціальної мобільності, соціокультурні, етнонаціональні тощо), а також різноманітні соціальні зв’язки, які інтегрують індивіда в групи, а групи в суспільство.

Вимоги до знань та вмінь.

Після опанування курсу студент повинен знати:

– об’єктно-предметну сферу соціології як науки, її структуру, функції, зв’язок з іншими суспільно-гуманітарними науками, методи соціологічних досліджень; специфіку соціологічного розуміння суспільних процесів та явищ; основні соціологічні концепції та теорії, що пояснюють та розкривають соціальну сферу життєдіяльності людини та суспільства в цілому; спеціальні соціологічні методи дослідження соціальної реальності.

Студент повинен також вміти використовувати набуті знання з курсу соціології при вивченні інших суспільних дисциплін; працювати зі спеціальною соціологічною літературою та соціологічними документами; мати здатність до критичної само рефлексії у процесі пізнання складної соціальної реальності.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.

Нормативна навчальна дисципліна «Соціологія» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», є базовою для вивчення таких дисциплін як «політологія», «психологія», «педагогіка», «культурологія», «релігієзнавство», «теорія масових комунікацій», «зв’язки з громадськістю» тощо, а також значної кількості навчальних дисциплін економічного, юридичного, історичного спрямування.

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна «Соціологія» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюється за 100-бальною шкалою за семестр, враховуючи рейтингові бали за аудиторну роботу, самостійну роботу, модульну контрольну роботу та іспит.

ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА

кількість балів

усна, ґрунтовна, вичерпна відповідь

7

відповідь неповна

5

відповідь з суттєвими помилками

3

відповідь невірна

0

доповнення

3

немає жодної відповіді

0

не відвідав жодного заняття

0

Рейтинг студента за засвоєння навчального матеріалу кожного модуля є сумою рейтингових балів за вказані вище складові модуля.

Максимальний рейтинг студента за один модуль становить ЗО балів (2 модулі -максимальний рейтинг — 60 балів). Модульна контрольна робота проводиться лектором на останній лекції в обсязі 1 год. (півпари). Підсумковий контроль у формі письмового іспиту — максимально 40 залікових балів.

При цьому кількість балів відповідає оцінці

1-34

«незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

35-59

«незадовільно» з можливістю повторного складання

60-64

«задовільно» («достатньо»)

65-74

«задовільно»

75-84

«добре»

85-89

«добре» («дуже добре»)

90-100

«відмінно»

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90-100

5

відмінно

зараховано

85-89

4

добре

75-84

65-74

3

задовільно

60-64

35-59

2

незадовільно

не зараховано

1-34

Загальний обсяг 108 год., в тому числі:

Лекцій — 28 год.

Семінари, практичні -28 год.

Самостійна робота — 28 год.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

п/п

Назва модулів і тем

Кількість годин

Лекції

Семінарські

Самостійна робота

Інші

форми

контролю

Модуль перший

1.

Соціологія як наука. Соціальні функції соціології

2

2

2

2.

Від філософії історії до соціології

2

2

2

3.

Соціологія в кінці ХІХ – початку ХХ століття

2

2

2

4.

Сучасні соціологічні теорії.

2

2

2

5.

Поняття суспільства, суспільних відносин та спільностей. Теорії соціальної структури.

2

2

2

6.

Типи соціальних інститутів в інституціональній структурі суспільства.

2

2

2

7.

Соціологія культури як напрямок розвитку соціологічної теорії.

2

2

2

Модуль другий

8.

Особистість в системі суспільних відносин.

2

2

2

9.

Особливості соціального та соціологічного мислення

2

2

2

10.

Програмування соціологічного дослідження

2Страницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: