українська мрова 8 класс

Номер уроку

Тема

Дата

1

Мова-найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу

Повторення та узагальнення вивченого

2

Частини мови, їх значення та граматичні ознаки

3

Найскладніші орфограми (не з різними частинами мови правопис прислівників)

4

Розвиток зв’язного мовлення. Повторення відомостей про текст, стилі і типи мовлення.

5

Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір на тему «Самостійні і службові частини мови»

Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення

6

Словосполучення,Будова і типи словосполучення за способом вираження головного слова

7

Способи підрядного зв’язку в словосполученні (узгодження, керування, прилягання). Тренувальні вправи

8

Речення. Види речення за метою висловлювання; окличні речення. Речення односкладні й двоскладні; прості й складні

9

Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Розділові знаки в кінці речень

10

Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ тексту з елементами опису місцевості

11

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання

Просте двоскладне речення. Голосні і другорядні члени речення

12

Підмет і присудок як головні члене речення. Способи вираження підмета.

13

Простий і складений (іменний та дієслівний) присудок

14

Тире між підметом і присудком

15

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту з елементами опису місцевості

16

Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту з елементами опису місцевості з російської мови українською

17

Другорядні члени речення. Узгоджене й неузгоджене означення

18

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки

19

Додаток прямий і непрямий

20

Види обставин за значенням

21

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами

22

Тематична контрольна робота. «Просте двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення». Тестування

23

Аналіз контрольної роботи

24

Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-опис місцевості за особистим вираженням

25

Види і типи односкладних речень

26

Синтаксичний розбір односкладних речень. Тренувальні вправи

27

Правильне використання у мовленні односкладних речень

28

Розвиток зв’язного мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю

29

Двоскладні й односкладні речення різних видів як синтаксичні синоніми

30

Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки

31

Аналіз контрольного диктанту

32

Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір на основі почутого (з обрамленням)

Неповні речення

33

Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях

34

Уживання неповних речень у діалозі, а також у складних реченнях для уникнення повторів

35

Розвиток зв’язного мовлення. Докладний усний переказ тексту з елементами опису пам’яток історії і культури

Речення з однорідними членами

36-37

Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком ). Кома між однорідними членами речення. Речення з кількома рядами однорідних членів

38

Однорідні й неоднорідні означення

39

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту з елементами опису пам’яток історії і культури

40

Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі.

41

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами . Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами

42

Тематична контрольна робота. «Речення з однорідними членами». Диктант. Контрольне аудіювання

Речення зі звертанням, вставними словами(словосполученнями, реченнями)

43

Звертання поширені й непоширені. Розділові знаки при звертанні

44

Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-опис пам’яток історії і культури

45

Звертання. Розділові знаки при звертаннях . Клична форма

46

Вставні слова (словосполучення, речення ),розділові знаки при них

47

Вставні слова (словосполучення, речення )

48

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір – опис пам’яток історії і культури

49

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного твору-опису

50

Контрольний диктант

51

Аналіз контрольного диктанту

52-53

Поняття про відокремлення. Відокремлені означення

54

Відокремлені прикладки

55-56

Відокремлені обставини

57

Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум на морально-етичну тему

58-59

Відокремлені уточнюючі члени речення

60

Тематична контрольна робота. «Речення з відокремленими членами». Тестування. Контрольне читання мовчки

Пряма і непряма мова. Діалог

61-62

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою

63

Діалог. Розділові знаки при діалозі

64

Цитата як засіб передачі чужої мови. Розділові знаки при цитаті

65

Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. План роботи

66

Контрольний диктант

67

Аналіз контрольної роботи

68

Повторення вивченого матеріалу

69-70

Підсумкові уроки

Предыдущий:

Следующий: