Vecko amatpersonu sanksme rg 2012. gada 21. maijs

VECĀKO AMATPERSONU SANĀKSME

Rīgā2012.gada 21.maijs

Sēdes protokols Nr. 9

Aktuālās un neformālās ES ministru sanāksmes:

Ekonomikas un finanšu ministru padomes rezultāti (15.05.2012.)

Ziņo: Finanšu ministrija

Neformālā Eiropadome (23.05.2012.)

Ziņo: Ārlietu ministrija

Vispārējo lietu ministru padome (29.05.2012.)

Ziņo: Ārlietu ministrija

Valsts informācijas sistēmas darbam ar ES dokumentiem un vienotā datortīkla darbam ar dokumentiem līdz drošības līmenim „dienesta vajadzībām” (ieskaitot) izveide

Ziņo: Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts

Latvijas prezidentūras ES Padomē personāla piesaistes un motivēšanas vadlīnijas

Ziņo: Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts un Valsts kanceleja

EK politikas dokumenti un ES tiesību aktu projekti, kurus EK ir iesniegusi Padomei 07.05.2012.- 13.05.2012.

Ziņo: Ārlietu ministrija

Dažādi

Informatīvā ziņojuma par Latvijas valdības prioritātēm Kipras prezidentūrā ES Padomē gatavošanas grafiks

Ziņo: Ārlietu ministrija

Par VAS nolikuma grozīšanu

Ziņo: Ārlietu ministrija

Sēdi vada: Artis Bērtulis, Ārlietu ministrijas ES direkcijas vadītājs, vēstnieks

Sēdes locekļi:

K.Našeniece, Ārlietu ministrija

A.Drondina, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

A.Ļubļina-Goldmane, Satiksmes ministrija

I.Balode, Ekonomikas ministrija

G.Arāja, Izglītības un zinātnes ministrija

U.Lielpēters, Kultūras ministrija

I.Tāre, Labklājības ministrija

J.Briedis, Zemkopības ministrija

M.Apsalone, Finanšu ministrija

A.Takašovs, Veselības ministrija

K.Āboliņš, Iekšlietu ministrija

A.Skrjabina, Tieslietu ministrija

E.Kušners, Latvijas Banka

Klātesošie:

I.Skujiņa, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

V.Feodorova, Ekonomikas ministrija

A.Zubača, Kultūras ministrija

I.Stepiņa, Latvijas Darba devēju konfederācija

V.Kleinberga, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

K.Pommere, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

V.Jace, Centrālā statistikas pārvalde

E.Zvaigzne, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

R.Timermanis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

D.Caune, Satiksmes ministrija

N.Reinicāne, Ārlietu ministrija

K.Žīgurs, Finanšu ministrija

M. Baltiņš, Valsts valodas centrs

I.Elksne, Labklājības ministrija

I.Žemaite, Pārresoru koordinācijas centrs

E.Upīte, Valsts kanceleja

B.Medvecka, Valsts kanceleja

M.Krišāne, Finanšu ministrija

1. Aktuālās un neformālās ES ministru sanāksmes

Ekonomikas un finanšu ministru padomes (15.05.2012.) rezultāti

Ziņo: M.Apsalone, FM

FM informē, ka pēc ilgām diskusijām padomē tika panākta vienošanās par pēdējo Prezidentūras kompromisa tekstu par kapitāla pietiekamības direktīvas grozījumiem (CRD4) un atbilstošas regulas par nosacījumiem kredītiestāžu un investīciju firmu darbībai (CRR) projektu, ko atbalstīja visas dalībvalstis.

Padomē EK prezentēja ES 2013.gada budžetu un notika dalībvalstu diskusijas. Diskusiju laikā Latvija kopā ar vēl 10 dalībvalstīm iesniedza ziņojumu par kohēzijas maksājumu saglabāšanu.

Nolemj:

Pieņemt zināšanai FM sniegto informāciju.

Neformālā Eiropadome (23.05.2012.)

Ziņo: A.Bērtulis, ĀM

Izsakās: K.Našeniece, ĀM

ĀM informē, ka pirms š.g. jūnija Eiropadomes, tās prezidents H.Van Rompejs ir uzaicinājis ES valstu un valdību vadītājus tikties neformālajā sanāksmē š.g. 23.maijā Briselē, lai apmainītos ar viedokļiem par Eiropas izaugsmes veicināšanu.

Kā galvenie diskusiju jautājumi maija neformālajā Eiropadomē ir minēti: stratēģija „ES 2020”, Eiropas Semestris, Eiropas Investīciju bankas kapitāla palielināšana, projektu obligācijas un eiro obligācijas, ES daudzgadu budžets, finanšu darījuma nodoklis. Dalībvalstis pārspriedīs arī nodarbinātības politikas jautājumu, kur plānots turpināt iepriekš notikušās diskusijas, īpašu uzmanību veltot jaunu darbavietu radīšanai un bezdarba, īpaši jauniešu, mazināšanai.

Gatavojoties jūnija Eiropadomei, š.g. 26. aprīlī Eiropadomes prezidents H. Van Rompejs ir nosūtījis visām ES dalībvalstīm vēstuli, aicinot turpināt diskusijas par jomām, kas ir būtiskas, lai sasniegtu turpmāku ilgtspējīgu izaugsmi Eiropā.

Sadarbībā ar nozaru ministrijām ir sagatavots informatīvais ziņojums „Par 23.maija neformālo Eiropadomi”, kas tiks virzīts apstiprināšanai 22.maija, MK sēdē.

ĀM informē, ka uz neformālo Eiropadomi tiek gatavota mape ministru prezidentam, kuras trīs galvenie elementi ir ministru prezidenta runa, informatīvais ziņojums un papildus materiāli par dažādu Latvijai būtisku jautājumu virzību. Materiāli ir nosūtīti ministrijām papildināšanai līdz 22.maijam. 22.maija pēcpusdienā mape jāiesniedz ministru prezidenta birojam.

Nolemj:

Pieņemt zināšanai ĀM sniegto informāciju.

Vispārējo lietu ministru padome (29.05.2012.)

Ziņo: A.Bērtulis, ĀM

ĀM informē, ka padomē plānots izskatīt sekojošus jautājumus – ES daudzgadu budžets, šī gada 29.jūnija Eiropadomes sagatavošana, G20 samits Meksikā un Horvātijas monitoringa ziņojums.

Latvijas delegāciju vadīs ārlietu ministrs E.Rinkēvičs.

ĀM ir izstrādājusi nacionālo pozīciju par ES daudzgadu budžetu un informatīvo ziņojumu par pārējiem jautājumiem. Tos plānots virzīt izskatīšanai 28. maija ārkārtas Ministru kabineta sēdē. Saeimas Eiropas lietu komisijas sēde paredzēta 25. maijā. Pozīcijas gala saskaņošana ES daudzgadu budžeta darba grupā plānota 23. maijā plkst. 15:00.

Nolemj:

Pieņemt zināšanai ĀM sniegto informāciju.

2. Valsts informācijas sistēmas darbam ar ES dokumentiem un vienotā datortīkla darbam ar dokumentiem līdz drošības līmenim „dienesta vajadzībām” (ieskaitot) izveide

Ziņo: I.Skujiņa, Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts

Sekretariāts informē, ka jau 2011.gadā ir notikušas pirmās sanāksmes par valsts informācijas sistēmas darbam ar ES dokumentiem un vienotā datortīkla darbam ar dokumentiem līdz drošības līmenim „dienesta vajadzībām” (ieskaitot) izveidi, kurā dokumentus varētu ne tikai pārsūtīt, bet arī strādāt ar tiem tiešsaistē. Drīzumā plānots parakstīt līgumu ar sistēmas izstrādātājiem. Tuvākajā laikā sistēmas izstrādes konsultanti – firma „AA projekts” plāno uzsākt individuālas pārrunas ar ministrijām, lai noskaidrotu, kāda ir lietvedības sistēma un tehniskās iespējas katrā ministrijā, kā arī ministriju redzējumu par sistēmu. Konsultanti apkopos iegūto informāciju un izstrādās piedāvājumu sistēmas izveidei. Līdz šī gada 6.jūnijam plānots iesniegt izskatīšanai valdībā koncepcijas saīsināto versiju.

Sekretariāts atzīmē, ka informācijas sistēma turpinās pastāvēt arī pēc Latvijas prezidentūras ES Padomē, tādēļ aicina ministrijas būt tālredzīgām, domājot par sistēmas funkcijām.

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta sniegto informāciju.

3. Latvijas prezidentūras ES Padomē personāla piesaistes un motivēšanas vadlīnijas

Ziņo: I.Skujiņa, Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts

Izsakās: VK

Sekretariāts informē, ka no ministrijām regulāri tiek saņemti dažādi jautājumi par izstrādātajām Latvijas prezidentūras ES Padomē personāla piesaistes un motivēšanas vadlīnijām. Izplatīts jautājums ir par līgumu slēgšanu termiņu. Sekretariāts norāda, ka līgumus var slēgt no 2013.gada 1.jūlija, nevis tikai 2013.gada 1.jūlijā. Nav paredzēts izstrādāt pilnībā vienotu līguma paraugu, jo katrā ministrijā situācija ir savādāka, bet tiks izstrādāti daži vienoti standarta elementi līgumiem.

Sekretariāts atzīmē, ka par angļu valodas apmācību nav plānots slēgt līgumu. VK informē, ka ir noslēgušās angļu valodas zināšanu pārbaudes un jūnija sākumā ministrijām tiks nosūtīti pārbaužu rezultāti. VK un sekretariāts aicina ministrijas skaidrot darbiniekiem, kāpēc darbinieki tiek nosūtīti uz angļu valodas zināšanu pārbaudi.

Sekretariāts un VK aicina ministrijas uzdot jautājumus, kā arī nepieciešamības gadījumā aicināt sekretariātu vai VK individuāli tikties ar ministrijām.

Sekretariāts informē, ka ir aktualizēts Latvijas prezidentūras ES Padomē rīcības plāns un aicina ministriju pārstāvjus uz sanāksmi 24.maijā plkst.10:00, lai apspriestu viedokļus un jautājumus par rīcības plānu. Ir izstrādāts arī informatīvais ziņojums, kas līdz ar rīcības plānu tiks nosūtīts ministrijām 22.maija rītā.

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta un VK sniegto informāciju.

4. EK politikas dokumenti un ES tiesību aktu projekti, kurus EK ir iesniegusi Padomei 07.05.2012. — 13.05.2012.

Ziņo: A.Bērtulis, ĀM

Izsakās: U.Lielpēters, KM, I.Tāre, LM, A.Drondina, VARAM

ĀM informē, ka atbildības un līdzatbildības COM tabulā Nr.18 ir saskaņotas.

ĀM norāda, ka nav noteikta atbildīgā ministrija dokumentam COM/2012/0196 – Eiropas stratēģija „Bērniem labāks internets” (17.tabula) un aicina iesaistītās ministrijas vienoties par atbildību sadalījumu. ĀM atzīmē, ka dokuments tiek skatīts Audiovizuālo jautājumu darba grupā, kurā Latviju pārstāv KM. KM norāda, ka nevar uzņemties atbildīgās ministrijas lomu par šo dokumentu, jo tajā netiek skarta neviena joma, kas ir tiešā KM pārraudzībā. KM var piekrist līdzatbildībai. LM ierosina sasaukt ekspertu sanāksmi, lai vienotos par atbildību sadalījumu šim dokumentam. VARAM atbalsta sanāksmes sasaukšanu.

Nolemj:

4.1 Pieņemt zināšanai ĀM, KM, LM un VARAM sniegto informāciju.

4.2 Ministriju atbildības un līdzatbildības, vienošanās par sākotnējo pozīciju gatavošanu un termiņiem atbilstoši MK noteikumu Nr.96 13.punktam noteikt saskaņā ar protokolam pievienoto pielikumu Nr.1.

5. Dažādi

Informatīvā ziņojuma par Latvijas valdības prioritātēm Kipras prezidentūrā ES Padomē gatavošanas grafiks

Ziņo: A.Bērtulis, ĀM

Izsakās: K.Našeniece, ĀM

ĀM informē, ka Kipras prioritārās tēmas prezidentūrā ES Padomē būs daudzgadu budžets, vienotais tirgus, jūrlietu politika, migrācija un ES paplašināšanās. E-VAS sistēmā ir izplatīta Kipras Eiropas lietu ministra vietnieka runa, kurā ir detalizēti atspoguļoti Kipras plāni prezidentūrā.

Uzsākot informatīvā ziņojuma par Latvijas valdības prioritātēm Kipras prezidentūrā ES Padomē, 28.maijā ĀM gatavojas nosūtīt valsts sekretāra A. Teikmaņa vēstuli ministrijām ar aicinājumu līdz 15.jūnijam sniegt pirmo uzmetumu horizontālajām un nozaru prioritātēm. Jūnija beigās ĀM plāno izsūtīt informatīvo ziņojumu pirmajai saskaņošanai ministrijām. Jūlija sākumā, kad Kipra būs oficiāli publicējusi savas prioritātēs prezidentūrā, informatīvo ziņojumu nepieciešamības gadījumā varēs papildināt. 18. vai 19.jūlijā informatīvo ziņojumu plānots iesniegt VK.

ĀM informē, ka informatīvā ziņojuma struktūra paliek tāda kā iepriekš. Horizontālās prioritātes tāpat kā iepriekš būs – daudzgadu budžets, ekonomiskā stabilitāte un izaugsme – bet par trešo, kas iepriekš bija transports un enerģētika, vēl jāvienojas. Jūnijā VAS jāvienojas par īso versiju prioritātēm, kas tiks publicētas ĀM mājas lapā. Šajā sanāksmē vajadzētu arī vienoties par horizontālajām prioritātēm.

ĀM aicina ministrijas, gatavojot horizontālās prioritātes, iekļauties 1 – 2 lapās, bet nozaru prioritātes aprakstīt maksimums piecas, pārējās tikai uzskaitīt.

ĀM informē, ka vēl nav skaidras informācijas, kā Kipra prezentēs prioritātes Latvijā. Kipras vēstniecība pārstāvēs prezidentūru no Stokholmas, bet visticamāk būs aktīva sadarbība arī ar EK pārstāvniecību Latvijā.

Par VAS nolikuma grozīšanu

Ziņo: A.Bērtulis, ĀM

Izsakās: K.Našeniece, ĀM

ĀM informē, ka ĀM ir izstrādājis grozījumus VAS nolikumā un šonedēļ tie tiks iesniegti izskatīšanai VSS. Nolikumu nepieciešams grozīt, jo saskaņā ar NTSP ierosinājumu un vienošanos starp NTSP, LDDK un LBAS, NTSP turpmāk vairs VAS-ā nepārstāvēs LDDK un LBAS, organizācijas pārstāvēs sevi pašas. Nolikumā pie institūcijām, kas VAS piedalās ar padomdevēja funkcijām tiks pievienota 2011.gadā izveidotā valsts pārvaldes institūcija — Pārresoru koordinācijas centrs. VAS nolikumā tiks precizēts COM tabulas nosaukums, par vienu dienu pagarināts VAS protokola izstrādāšanas termiņš, kā arī veiktas vairākas tehniskas korekcijas.

Nolemj:

Pieņemt zināšanai ĀM sniegto informāciju.

Ārlietu ministrijas ES direkcijas vadītājs — vēstnieks A.Bērtulis

Protokolēja:

Līga Roze-Kļaviņa

Ārlietu ministrijas

ES koordinacijas departamenta

Horizontālo jautājumu nodaļas

Vecākā referente

Tel.67016335

PAGE

PAGE 5

Предыдущий:

Следующий: